ماسک مرکل نظر همه را به خود جلب کرد - پایگاه خبری آرمان آرا