انتصاب رییس جدید دانشگاه پیام نور خاش - پایگاه خبری آرمان آرا