برخی مسئولان به دلیل کار‌های بی‌قاعده در حوزه حجاب تذکر گرفتند