بررسی رکورد آشامیدن آب در گینس توسط مهران غفوریان + فیلم