جدیدترین آیین نامه کمیته انضباطی دانشجویی در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد

جدیدترین نسخه شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان کشور با امضای وزرای علوم و بهداشت برای اجرا به دانشگاه های کشور ابلاغ شد.

به گزارش آرمان آرا ، شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری رسید.

در مقدمه این شیوه نامه آمده است:
کمیته انضباطی دانشجویان، به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان موظف است با تاکید بر موازین شرعی، اخلاقی، قانونی و حقوقی به این تخلفات رسیدگی کند. ضرورت دارد که این برخورد، توأم با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو باشد؛ از اولین مراحل تذکر و ارشاد آغاز شده و زمینه اجتناب از تخلف و میل به اصلاح را در فرد خاطی و محیط ایجاد کند.

با ضرورتی که در جهت دهی هر چه بیشتر کمیته های انضباطی به سمت قانون گرایی وجود دارد به منظور اتقان احکام کمیته های انضباطی، بر اساس آیین نامه انضباطی مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ که به اختصار «آیین نامه» نامیده می شود «شیوه نامه» حاضر، باهدف تعیین و رفع ابهام از مصادیق تخلفات دانشجویی، رعایت اصل تناسب بین تخلف و تنبیه و تعیین مراجع صالح رسیدگی به تخلفات دانشجویی تدوین شده است.

تخلف: هر گونه فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون یا ضوابط و مقررات حاکم بر دانشگاه، آیین نامه انضباطی دانشجویان و شیوه نامه اجرایی مربوطه، تخلف محسوب شده و برای آن تنبیه در نظر گرفته شده باشد.

تفهیم تخلف: اعلام تخلف منتسب به دانشجو به صورت حضوری، مستند به دلایل متقن

حکم اولیه: رای کتبی صادره از کمیته بدوی انضباطی

تجدیدنظرخواهی: درخواست برای تجدیدنظر در حکم غیرقطعی

حکم قطعی: رای کتبی صادره از هریک از کمیته های بدوی، تجدیدنظر یا مرکزی که براساس ضوابط این شیوه نامه قابل اعتراض نیست یا در مهلت مقرر مورد اعتراض قرار نگرفته است.

اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی

۱. اصل قانونی بودن آیین رسیدگی؛ کمیته های انضباطی مطابق ضوابط مقرر در آیین نامه و شیوه نامه به تخلف دانشجو رسیدگی می کنند.

۲. اصل قانونی بودن تخلفات و تنبیهات؛ آن دسته از رفتارهای دانشجو تخلف است که در آیین نامه انضباطی یا شیوه نامه اجرایی به عنوان تخلف احصاء شده است و در احراز تخلفات، مراجعه به تعاریف قانونی تخلفات و تطبیق موضوع، با تعاریف الزامی است. آن دسته از تنبیهات که در آیین نامه انضباطی دانشجویان و شیوه نامه اجرایی احصاء شده قابل اعمال نسبت به دانشجو است.

۳. اصل برائت و تفسیر به نفع متهم تخلف؛ اصل بر برائت دانشجوست مگر آنکه خلافش ثابت شود و کمیته در مقام رسیدگی به موارد ذیل توجه می کند:

الف. هرگونه عدم احراز تخلف بودن رفتار ارتکابی و انتساب تخلف ارتکابی، باید به نفع دانشجو تفسیر شود.
ب. دانشجو تا زمان اثبات تخلف و قطعیت حکم انضباطی، از کلیه امتیازات دانشجویی برخوردار است مگر در مواردی که در این شیوه نامه پیش بینی شده است.

۴. اصل بیطرفی؛ کمیته ها باید در فرایند رسیدگی بی طرفانه اتخاذ تصمیم کرده و از صدور حکم براساس ملاحظات شخصی، سیاسی، حزبی یا هرگونه موضوع غیرمرتبط به تخلف انتسابی اجتناب کنند.

۵. اصل حق دفاع؛ در صورت انتساب تخلف به دانشجو، وی به صورت کتبی یا شفاهی حق دفاع از خود را دارد.

۶. اصل محرمانگی؛ هرگونه انتشار اطلاعات مربوط به فرآیند بررسی انضباطی چه از سمت مسئولان یا دانشجو در کلیه مراحل تشکیل پرونده تا ابلاغ و اجرای حکم قطعی دانشجو جز در موارد پیش بینی شده در آیین نامه و شیوه نامه ممنوع است.

۷. اصل تناسب؛ کمیته های انضباطی در حدود صلاحیت خود وفق آیین نامه و شیوه نامه، باید در صدور حکم شدت تخلف ارتکابی، سوابق آموزشی و انضباطی دانشجو، اقتضائات فضای دانشجویی، تناسب و تجانس تخلف ارتکابی با نوع و میزان تنبیه را مورد توجه قرار دهند و رأی به تنبیه نامتناسب یا نامتجانس از جهات درخواست نقض رأی در مراجع تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

۸. اصل برابری؛ کمیته های انضباطی باید در برخورد با تخلفات مشابه از رویه واحد تبعیت کنند. کلیه دانشجویان در برابر آیین نامه و شیوه نامه برابرند؛ هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت، نژاد، زبان، قومیت، مذهب، تابعیت و امثال آن ممنوع است.

۹. اصل مستند و مستدل بودن آرا؛ کمیته ها باید پس از بررسی و صحت سنجی گزارشات یا شکایات، دلایل تصمیم خود را براساس مستندات، شواهد و قرائن متقن و منطبق با شیوه نامه در حکم صادره ذکر کنند.

۱۰. اصل احترام به حقوق و آزادی؛ حفظ کرامت انسانی، رعایت موازین شرعی، اخلاقی و احترام به حقوق و آزادی های مقرر در منشور حقوق دانشجو الزامی است.

۱۱. اصل حفظ کرامت انسانی؛ کرامت انسان ها ودیعه ای از سمت خداوند تبارک و تعالی است. احترام به این کرامت وظیفه کلیه افراد حاضر در جامعه دانشگاهی کشور بوده و هیچ امری حق تضییع این کرامت اعطا شده را ندارد. بر تمام افراد فرض است تا با زیستی پاک و مومنان این نعمت الهی را پاس بدارند و با تلاش همه جانبه در تحقق عدالت پش زمینه حقظ کرامت انسانی را فراهم سازند.

۱۲. اصل شفافیت؛ کمیته ها موظفند دانشجو را از مراحل رسیدگی به پرونده انضباطی وی مطلع کنند.

۱۳. اصل عدم تجسس؛ کمیته اجازه تجسس در امور خارج از موضوع تخلف را ندارد.

۱۴. اصل حق بر رسیدگی منصفانه؛ دانشجو حق بهره مندی از یک رسیدگی عادلانه و منصفانه طی مهلت منطقی را به شرح ذیل دارد:

الف. تخلف منتسب به دانشجو و تمامی ادله آن، به صورت روشن و ساده در کوتاه ترین زمان به وی تفهیم شود.
ب. امکان معرفی شاهد
پ. حق تجدیدنظرخواهی از تصمیمات غیرقطعی
ت. حق استفاده از مترجم در مصاحبه و تفهیم تخلف، ترجمه دفاعیات و دفاع حضوری به طور رایگان

۱۵. اصل تقدم پیشگیری بر مجازات؛ عملکرد کمیته ها و دانشگاهها باید بگونه ای تنظیم شود که رویه های پیشگیرانه در اولویت قرارگرفته و سعی بر پیشگیری از بروز تخلفات توسط دانشجویان صورت گیرد. احکام صادره کمیته باید بگونه ای صادر شود که قابلیت پیشگیری از تکرار تخلف را توسط دانشجوی خاطی و دیگر دانشجویان را داشته باشد.

۱۶. اصل حق سلامت محیط و احترام به حریم خصوصی؛ حریم خصوصی افراد محترم است و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی حق تجسس در حریم خصوصی دانشجویان را غیر مرتبط با پرونده انضباطی ندارد. همچنین حق تحصیل در یک محیط ایمن و سالم برای تمامی دانشجویان محفوظ تلقی شده و هیج فردی با انجام تخلف اجازه تعرض به آن را ندارد.

۱۷. اصل سرعت در رسیدگی؛ مطابق اصل سرعت در رسیدگی کمیته ها باید در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی و صدور احکام برای دانشجویان کند. دقت عمل و همچنین رعایت اصول و مواد شیوه نامه توام با افزایش سرعت در رسیدگی امری الزامی است.

تشکیل، ترکیب، شرایط و روش انتخاب اعضای کمیته های انضباطی دانشجویان

ماده ۱: با تکیه بر تجربه های پیشین از عملکرد کمیته های انضباطی و نیز ضرورت تمایز میان اعضای کمیته های بدوی و تجدیدنظر دانشگاهها، ترکیب اعضای کمیته های انضباطی دانشگاهها و مرکزی و شرایط عضویت آنها به شرح زیر تعیین می شود:

رئیس دانشگاه مکلف است حداکثر تا دو هفته بعد از انتصاب نسبت به ترمیم و تکمیل اعضای کمیته های انضباطی دانشگاه اقدام کند.

ترکیب اعضای کمیته های انضباطی دانشجویان

ماده ۲: ترکیب اعضای کمیته بدوی دانشگاه عبارت اند از:

۱. معاون دانشجویی دانشگاه به عنوان رئیس کمیته بدوی
۲. نماینده مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه (و در صورت فقدان، نماینده رئیس دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان) به انتخاب مسئول دفتر نهاد و حکم رئیس دانشگاه
۳. یکی از اعضای هیات علمی با حکم رئیس دانشگاه
۴. دو نفر دانشجوی دانشگاه (ترجیحا از دو جنس مخالف) و حکم رئیس دانشگاه
۵. دبیر کمیته بدوی به پیشنهاد معاون دانشجویی و حکم رئیس دانشگاه بدون داشتن حق رای

تبصره ۱: اعضای حقیقی کمیته با معرفی شورای فرهنگی دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه انتخاب می شود و و عضو هیات علمی مذکور ترجیحا از میان اعضای هیات علمی حقوق انتخاب شود.

تبصره ۲: جلسات با حضور رئیس، دبیر و حداقل دو عضو صاحب رای دیگر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با سه رأی موافق معتبر است.

تبصره ۳: روسای دانشگاه ها موظف هستند حداکثر یک ماه پیش از خاتمه حکم اعضای حقیقی کمیته نسبت به صدور حکم اعضای جدید اقدام کند.

تبصره ۴: شروع فعالیت کمیته های انضباطی دانشگاهها و مجموعه هایی که عضوی از اعضای تعیین شده یا شرایط مربوطه وفق این شیوه نامه را ندارند منوط به اخذ تاییدیه دبیرخانه کمیته مرکزی وزارتین حسب مورد است؛ ارسال ابلاغیه اعضا به کمیته مرکزی پیش از شروع فعالیت الزامی است.

ماده ۳: در هر دانشگاه دبیرخانه کمیته انضباطی به عنوان واحدی متشکل از دبیر کمیته بدوی به عنوان مسئول دبیرخانه کمیته انضباطی و حداقل دو کارشناس امور انضباطی (ترجیحاً کارشناس حقوقی یک نفر خانم و یک نفر آقا) عهده دار انجام تکالیف مقرر در آیین نامه و شیوه نامه هستند و حسب افزایش تعداد دانشجویان در دانشگاه، به ترکیب کارشناسان دبیرخانه افزوده می شود.

ماده ۴: روسای دانشگاهها باید نسبت به تشکیل کمیته ای با عنوان کمیته حل اختلاف و هدایت، با ترکیب زیر اقدام کنند:

این کمیته متشکل از دبیر کمیته بدوی به عنوان رئیس کمیته، مسئول دفتر مشاوره و نماینده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و یک نفر حقوقدان و یک نفر عضو هیات علمی به پیشنهاد شورای فرهنگی دانشگاه. پس از صدور حکم اعضاء برای حل اختلافات دانشجویان با هدف حل و فصل شکایت شاکیان خصوصی در صورت فقدان جنبه عمومی، پس از ارجاع از کمیته بدوی بنا بر تشخیص کمیته بدوی اقدام کنند؛ در صورت رضایت شاکی و صلاحدید وفق نظر اکثریت اعضای کمیته مزبور، مراتب صورتجلسه، امضاء و مختومه می شود.

تبصره: در تخلفات با شاکی خصوصی از بدو تا پایان رسیدگی به پرونده های انضباطی، اخذ تعهد، ایجاد صلح و سازش یا اخذ رضایت شاکی، حسب مورد بنا به صلاحدید هر یک از کمیته ها به منظور تخفیف یا تعلیق در تنبیه یا مختومه شدن پرونده بدون درج در سوابق انضباطی مجاز است.

ماده ۵: ترکیب اعضای کمیته تجدیدنظر دانشگاه عبارت اند از:

۱. رئیس دانشگاه به عنوان رئیس کمیته تجدیدنظر
۲. مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه (در صورت فقدان، رئیس دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان)
۳. معاون دانشجویی (یا عنوان مشابه ) دانشگاه، به عنوان دبیر کمیته تجدیدنظر

تبصره: جلسات با پیشنهاد رئیس یا مسئول نهاد تشکیل و با حضور هر سه نفر رسمیت می یابد و احکام آن با دو رأی موافق معتبر است.

ماده ۶: ترکیب اعضای کمیته مرکزی وزارتین عبارت اند از:

۱. رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم یا معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، حسب مورد به عنوان رئیس کمیته
۲. مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در یکی از دانشگاهها به انتخاب رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و حکم وزیر
۳. یک نفر حقوقدان از بین اعضای هیات علمی دانشگاهها به پیشنهاد رئیس کمیته مرکزی و حکم وزیر
۴. مسؤول دبیرخانه کمیته مرکزی بدون داشتن حق رای به عنوان دبیر کمیته به پیشنهاد رئیس کمیته مرکزی و حکم وزیر
۵. یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها از میان اعضای کمیته های انضباطی و حکم وزیر
۶. یک نفر دانشجو ترجیحا از میان اعضای کمیته های انضباطی دانشگاهها و حکم وزیر
۷. یک نفر از معاونین دانشجویی دانشگاهها بنا به پیشنهاد رئیس کمیته مرکزی و حکم وزیر

تبصره ۱: کمیته مرکزی با انتخاب و صدور حکم کلیه اعضا به مدت سه سال وجاهت قانونی یافته و جلسات با حضور رئیس ، دبیر و دو عضو صاحبرأی رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با حداقل سه رأی موافق معتبر است.

تبصره ۲: هر یک از اعضای جلسه که در عضویت بدوی یا تجدید نظر دانشگاه خود حاضرند در این جلسات در صورت وجود پرونده مرتبط با دانشگاه خود نسبت به آن پرونده فاقد حق رای هستند.

شرایط انتخاب اعضای کمیته های انضباطی دانشجویان

ماده ۷: کلیه اعضای کمیته های انضباطی که به لحاظ شخصیت حقیقی انتخاب می شوند باید در تقوی، امانتداری و استقلال نظر از حُسن شهرت برخوردار بوده، مورد وثوق، فاقد سوءسابقه (با استعلام از مراجع ذی صلاح) و متاهل باشند.

ماده ۸: شرایط عضو دانشجویی:

۱. متأهل و در صورت وجود دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه، از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد یا دکتری باشند.
۲. ترجیحا نیمی از واحدهای آموزشی دوره تحصیلی خود را گذرانده باشند یا آنکه یکی از مقاطع تحصیلی پیشین خود را در همان دانشگاه به پایان رسانده باشند.
۳. در طی مدت تحصیل خود مشروط نشده باشند.
۴. فاقد سوء سابقه انضباطی باشند.

ماده ۹: شرایط دبیر بدوی؛

دبیر کمیته بدوی دانشگاهها از بین اعضای شاغل در دانشگاه ترجیحاً کارکنان حوزه دانشجویی امور انضباطی دانشگاه که واجد پست سازمانی کارشناسی یا بالاتر هستند یا از اعضای هیأت علمی دانشگاه انتخاب می شوند مشروط بر آنکه متأهل و دارای حُسن شهرت در برخورد مناسب با دانشجویان باشند؛ ضمناً ارسال مدارک صلاحیت های فردی و طی دوره های آموزشی لازم جهت شروع به کار دبیران بدوی جدید دانشگاهها به کمیته مرکزی و اخذ تأییدیه آن مرجع الزامی است.

تایید و ابلاغ اعضای کمیته های انضباطی دانشجویان

ماده ۱۰: تأیید و ابلاغ احکام عضویت هر یک از اعضای کمیته مرکزی به امضای وزیر و کمیته های بدوی و تجدیدنظر به امضای رئیس دانشگاه و کمیته حل اختلاف و هدایت دانشجویی به امضای معاون دانشجویی دانشگاه و برای مدت دو سال انجام می شود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۱: عزل اعضای کمیته های دانشگاه به تشخیص رئیس کمیته تجدیدنظر دانشگاه است و می تواند در هر یک از موارد زیر با رعایت شرایط انتخاب اعضا نسبت به جایگزینی اعضای منتخب اقدام کند:

۱. سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب غیبت غیرموجه
۲. عدم امکان حضور در جلسات کمیته انضباطی به مدت یک نیمسال
۳. از بین رفتن شرایط عمومی یا خاص عضویت در کمیته

تبصره ۲: پس از تعیین اعضای کمیته ها، معرفی فرد جایگزین جهت شرکت در جلسات به عنوان نماینده، جانشین یا هر عنوان دیگر، برابر ضوابط امکانپذیر نبوده و موجب عدم وجاهت آرای صادره می شود.

تبصره ۳: چنانچه هر یک از اعضای کمیته، فاقد شرایط تعیین شده در این شیوه نامه بوده و کمیته ناگزیر به استفاده از نامبرده باشد، لازم است رئیس کمیته در مورد وی از دبیرخانه کمیته مرکزی استعلام کند و برابر نظر کمیته مرکزی اقدام کند.

تبصره ۴: چنانچه معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی دانشگاه، به صورت مجزا تشکیل شده باشند، معاون دانشجویی به عنوان دبیر کمیته تجدیدنظر و رئیس کمیته بدوی محسوب می شود.

ماده ۱۱: اعضای کمیته های بدوی، تجدیدنظر یا مرکزی، در هیچیک از موضوعاتی که خود طرف دعوا بوده یا در آن موضوع قبلاً رأی داده باشند یا یکی از شاکی و متهم با وی رابطه نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر یک از طبقات ارث دارد، حق رأی ندارند؛ لیکن ارائه توضیح یا اعلام نظر در بُعد شکلی پرونده مانعی ندارد.

تخلفات و تنبیهات؛ تفکیک تنبیهات

ماده ۱۲: به منظور استناد و تطبیق دقیقتر احکام انضباطی، تنبیهات ماده ۷ آیین نامه به صورت زیر تفکیک می شوند:

الف. تنبیهاتی که با حکم کمیته انضباطی دانشگاه یا مرکزی نسبت به دانشجویان می تواند اعمال شود:

۱. احضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
۲. اخطار کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
۳. تذکر کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
۴. توبیخ کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
۵. دادن نمره ۰.۲۵ در درس، آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف
۶. محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام، خوابگاه، تغذیه و غیره از یک ماه تا مدت زمان باقی مانده از تحصیل است.
۷. دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان به دانشگاه یا بیت المال (بازگشت به آیین نامه) شده باشد.
۸. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از ۱ تا ۶ ماه بدون احتساب سنوات
۹. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از ۱ تا ۶ ماه با احتساب سنوات
۱۰. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از ۶ تا ۱۲ ماه بدون احتساب سنوات
۱۱. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از ۶ تا ۱۲ ماه با احتساب سنوات

ب. تنبیهاتی که فقط با حکم کمیته مرکزی می تواند نسبت به دانشجو اعمال شود:

۱۲. منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از ۱۳ تا ۱۸ ماه بدون احتساب سنوات
۱۳. منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از ۱۳ تا ۱۸ ماه با احتساب سنوات
۱۴. منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از ۱۸ تا ۲۴ ماه بدون احتساب سنوات
۱۵. منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از ۱۸ تا ۲۴ ماه با احتساب سنوات
۱۶. تغییر محل تحصیل دانشجو
۱۷. تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از دولتی روزانه به شبانه شهریه پرداز
۱۸. اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی
۱۹. اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها تا ۵ سال
۲۰. ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی) (موضوع این بند بر اساس تبصره ۷ ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ که صرفاً در خصوص موضوع قانون مذکور و ماده ۳۵ این شیوه نامه قابل اعمال است).

تبصره ۱: رئیس دانشگاه مجاز است تا زمان رسیدگی به پرونده دانشجوی متخلف در کمیته انضباطی دانشگاه از ورود وی به دانشگاه جلوگیری کند مشروط بر اینکه مدت رسیدگی به پرونده دانشجو از یک ماه تجاوز نکند و در مورد پرونده هایی که به کمیته مرکزی انضباطی برای رسیدگی و اعلام رای ارجاع می شود رئیس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت دو ماه جلوگیری کند. (در صورت تلاقی ایام ممانعت از ورود دانشجو به دانشگاه با امتحانات پایان نیم سال دانشجو می تواند با تشخیص رئیس دانشگاه در امتحانات پایان نیم سال شرکت کند.)

تبصره ۲: مواردی که بدون درج در پرونده قید شده است در صورت استعلام بیرون از دانشگاه اعلام نشده و فاقد اثر است.

تبصره ۳: در تنبیهات موارد بند یک و دو سابقه امر صرفا در دبیرخانه کمیته انضباطی برای مدت محدود ( تا فارغ التحصیلی) حفظ می شود و در پرونده اصلی دانشجو ثبت نخواهد شد.

قواعد عمومی تنبیهات

ماده ۱۳: صدور احکام ترکیبی در مورد یک تخلف، تنها به صورت ترکیب تنبیهات بندهای ۵ و ۶ و ۷ با یکی از دیگر بندها و نیز ترکیب تنبیهات بندهای ۱۶ و ۱۷ با هر یک از بندهای ۸ تا ۱۵ مشروط به رعایت محدوده تنبیهات تعیین شده برای تخلفات، مجاز است.

ماده ۱۴: ترکیب احکام تعلیقی با سایر تنبیهات مندرج در کلیه بندها و تعلیق بخشی از احکام نهایی با رعایت تبصره ۸ بند ب ماده ۷ آیین نامه مجاز است.

ماده ۱۵: شروع به تخلف: در مواردی که قصد ارتکاب تخلف محرز باشد و دانشجو شروع به انجام آن کند ولیکن تخلف به طور کامل واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته عنوان یکی از تخلفات مصرح در شیوه نامه را داشته باشد، محکوم به تنبیه همان تخلف می شود در غیر اینصورت حداقل تنبیه مقرر در مورد تخلف اعمال می شود؛ مجرد قصد ارتکاب تخلف و اقداماتی که صرفاً مقدمه تخلف بوده و ارتباط مستقیم با وقوع تخلف نداشته باشد، شروع به تخلف نبوده و از این حیث قابل رسیدگی نخواهد بود.

ماده ۱۶: تعدد معنوی تخلف: هرگاه فعل واحد، دارای عناوین متعدده تخلف باشد، تنها تحت عنوان تخلفی که مجازات شدیدتری دارد رسیدگی می شود و اعمال تنبیهات مربوط به سایر تخلفات مجاز نیست.

ماده ۱۷: تعدد مادی تخلف: اگر دانشجو مرتکب چندین تخلف با عناوین مختلف شود برای هر یک از تخلفات، حکم جداگانه صادر می شود.

تبصره ۱: چنانچه قبل از اتمام اجرای حکم انضباطی مبتنی بر محرومیت از تحصیل، حکم محرومیت از تحصیل دیگری صادر شود در صورتی که محرومیت های مزبور با مدت های مختلف باشند صرفاً تنبیه اشد و در غیر اینصورت یکی از تنبیهات اجرا می شود.

تبصره ۲: اگر مجموع تخلفات، عنوان تخلف خاصی در شیوه نامه داشته باشد، ضمن تصریح این نکته در رای صادره، خاطی به تنبیه مقرر در آن بند محکوم می شود.

ماده ۱۸: تکرار تخلف: ارتکاب تخلف در صورت وجود سابقه محکومیت قطعی مبنی بر ارتکاب همان تخلف در همان مقطع تحصیلی، تکرار تخلف محسوب می شود.

تبصره : چنانچه متخلف مسبوق به سابقه تخلف انضباطی در دانشگاه محل تحصیل خود باشد، سابقه انضباطی قبلی به نسبت نوع تخلف و تنبیه تعیین شده از عوامل تشدید تنبیه خواهد بود.

ماده ۱۹: در هر یک از محکومیت های مشتمل بر محرومیت های تحصیلی می توان برخی از نیمسال ها یا ماه های ( فقط برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ) منع موقت از تحصیل را با احتساب سنوات و برخی را بدون احتساب سنوات در نظر گرفت مشروط به آنکه محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات منجر به اخراج آموزشی دانشجو نشود.

ماده ۲۰: احکام صادره موضوع بندهای ۸ تا ۱۷ در خصوص دانشجویانی که کلیه واحدهای درسی خود را گذرانده اند، موضوعیت ندارد و تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۵ به صورت منع موقت از اعطای مدرک تحصیلی با صدور گواهی یا بدون صدور گواهی گذراندن واحدهای درسی یا منع صدور مدرک تحصیلی و گواهی گذراندن واحدهای درسی صادر و اعمال می شود.

ماده ۲۱: حق ورود دانشجو به محیط های دانشگاهی و استفاده از خدمات و تسهیلات دانشجویی (از قبیل وام، خوابگاه، تغذیه و غیره) به دانشجویانی که به یکی از تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۵ محکوم شده اند سلب می شود.

ماده ۲۲: در صورت قطعی شدن حکم، مراتب حسب صلاحدید کمیته به ولی، سرپرست یا همسر دانشجو اطلاع داده می شود.

تبصره: در تخلفاتی که به تشخیص رئیس کمیته خاص یا مشهود باشد لازم است به محض دریافت گزارش ظرف ۲۴ ساعت خانواده مطلع شود و در سایر تخلفات به تشخیص رئیس کمیته قبل از صدور حکم می توان به والدین اطلاع داد.

ماده ۲۳: کمیته های انضباطی صادرکننده حکم می توانند در صورت صلاحدید تا پیش از صدور حکم از سوی مرجع بالاتر و پیش از دانش آموختگی، مطابق تبصره ۸ ماده ۷ آیین نامه (به جز موارد استثناشده)، نسبت به تعلیق تمام یا بخشی از احکام صادر شده اقدام کنند.

تبصره ۱: چنانچه کمیته های انضباطی نسبت به تعلیق اجرای حکم دانشجو اقدام کنند و دانشجو طی مدت باقیمانده از تحصیل (در مقطع فعلی یا مقاطع بعدی) اقدام به تخلف دیگری کند که به صدور حکم انضباطی قطعی منجر شود، حکم تعلیقی قبلی نیز به اجرا درخواهد آمد.

تبصره ۲: استفاده از موضوع این ماده طی مقطع تحصیلی دانشجو فقط یکبار مجاز است.

تبصره ۳: تعلیق حکم انضباطی قطعی مشمول تخلفات اعمال شنیع (از قبیل زنا و لواط)، سرقت مکرر، استفاده از سلاح، عضویت یا فعالیت در گروهک های ملحد، مفسد یا محارب، توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی نمی شود.

تفکیک تخلفات و تخصیص تنبیهات

تخلفات مندرج در ماده ۶ آیین نامه با قید تنبیهات متناسب بر اساس ماده ۱۲ شیوه نامه، به شرح زیر تفصیل داده می شوند:

الف) رسیدگی به تخلفات عمومی دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، تهمت، ضرب و جرح، تخلفات رایانه ای و مخابراتی، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس، قتل و …)

ماده ۲۴: تهدید، تطمیع، توهین، فحاشی، هتک حرمت، تهمت، افترا و نشر اکاذیب؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۲ تا ۸ (به جز بند ۵) محکوم می شود و در صورت تکرار تنبیهات تا بند ۱۰ قابل تشدید است.

تبصره : در صورتی که شاکی یکی از اعضای هیات علمی باشد تنبیهات تا دو درجه افزایش می یابد.

ماده ۲۵: ضرب و جرح؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۳ تا ۸ (به جز بند ۵) محکوم می شود.

تبصره ۱: درصورتیکه نزاع به صورت دسته جمعی ( سه نفر و بیشتر) باشد، تنبیهات متخلفین به تناسب تا بند ۱۱ قابل تشدید است.

تبصره ۲: در ضرب و درگیری که منتهی به جرح شده باشد متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۴ تا ۱۱ (به جز بند ۵) محکوم و در صورتی که تخلف تکرار شود یا ضرب و جرح بسیار شدید یا به صورت جمعی باشد متناسب با مورد تنبیهات تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

تبصره ۳: در صورتی که شاکی یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه باشد تنبیهات تا دو درجه (بند) افزایش می یابد.

ماده ۲۶: جعل یا ارائه هرگونه سند، مهر، امضاء و عنوان مجعول یا استفاده از آنها (اعم از مکتوب یا نرم افزاری)؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۷ (به جز بند ۵) محکوم می شود و در صورت تکرار تنبیهات تا بند ۸ قابل تشدید است.

تبصره ۱: چنانچه فعل ارتکابی منجر به هرگونه انتفاع آموزشی از قبیل قبولی در دروس دانشگاهی، گواهی گذراندن واحدهای درسی دانشگاه یا تحصیل یا تغییر در نمره شده باشد، متخلف به تنبیه بند ۵ و یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۹ محکوم و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۱ قابل تشدید است.

تبصره ۲: در صورت جعل گواهی فراغت از تحصیل، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۴ تا ۱۱ محکوم می شود و در صورت انتفاع از گواهی مزبور، تنبیهات تا بند ۱۷ قابل تشدید است.

تبصره ۳: درصورتیکه ارائه سند جعلی منجر به پذیرفته شدن دانشجو مشمول بند ۱۹ و یا جزئی از شرایط پذیرش وی در دانشگاه باشد، علاوه بر گزارش به هیأت مرکزی گزینش دانشجو، تنبیهات تا بند ۱۸ قابل تشدید است.

ماده ۲۷: سرقت؛ متخلف به تنبیه بند ۷ و یکی از تنبیهات بندهای ۲ تا ۸ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۱ (به جز بند ۵) قابل تشدید است.

تبصره ۱: چنانچه سرقت با مشارکت باندهای سرقت باشد، متخلف به تنبیه بند ۷ و یکی از تنبیهات بندهای ۹ تا ۱۸ محکوم و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

تبصره ۲: هر کس با تبانی، اطلاعات مربوط به فعالیت مجرمانه باند سرقت را کتمان کند، به نحویکه سبب تسهیل ارتکاب اعمال مجرمانه شود به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۸ (به جز بند ۵) محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۱ قابل تشدید است.

ماده ۲۸: اخذ یا دادن رشوه یا کلاهبرداری، خیانت در امانت یا ایراد خسارت؛ در صورت اخذ یا دادن رشوه یا کلاهبرداری از یا به یکی از دانشگاهیان یا خیانت در امانت، علاوه بر محکومیت متخلف به جبران خسارت وارده طبق بند ۷ به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۹ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۱ قابل تشدید است.

تبصره ۱: درصورتیکه ارتکاب تخلف منجر به نمره قبولی متخلف در یکی از دروس دانشگاهی شده باشد متخلف به تنبیه بند ۵ و یکی از تنبیهات بندهای ۸ یا ۹ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۱ قابل تشدید است.

تبصره ۲: در صورت محکومیت قضایی نسبت به وقوع تخلف در ارتباط با شخصیت های حقیقی یا حقوقی در خارج از دانشگاه، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۴ محکوم و در صورت تکرار، تنبیه تا بند ۸ (به جز بند ۵) قابل تشدید است.

تبصره ۳: در صورت محکومیت قضایی مبنی بر اختلاس، متخلف به تناسب اموال مورد اختلاس و میزان مشارکت در آن، علاوه بر جبران خسارت طبق بند ۷ به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۱۲ (به جز بند ۵) محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیه تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

تبصره ۴ : در صورت فعالیت در شرکتهای هرمی و امثال آن متخلف ضمن جبران خسارت، به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۱ محکوم و در صورت تکرار، تنبیه تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

ماده ۲۹: خیانت در امانت یا ایراد خسارت؛ اگر خیانت در امانت یا ایراد خسارت نسبت به اموال عمومی واقع شود، مرتکب علاوه بر محکومیت به جبران خسارت وارده طبق بند ۷ به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای ۱ تا ۹ (به جز بند ۵) محکوم می شود و اگر خیانت در امانت یا ایراد خسارت نسبت به اموال خصوصی واقع شود در صورت شکایت صاحب مال مرتکب علاوه بر محکومیت به جبران خسارت وارده طبق بند ۷ به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای ۱ تا ۴ محکوم می شود.

ماده ۳۰: نگهداری، حمل، خرید و فروش یا استفاده از سلاح؛ در صورت نگهداری، حمل، خرید و فروش اسلحه گرم مجاز یا غیر مجاز،( سلاح بادی، مواد منفجره اعم از کوکتل ملوتوف و غیره) یا سلاح سرد در محیط های دانشگاهی اعم از چاقو، قمه، پنجه بوکس و … ، به تناسب مورد، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۴ تا ۱۳ (به جز بند ۵) محکوم و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

تبصره ۱: در صورت تهدید، اخاذی، تظاهر یا قدرت نمایی با اسلحه، مرتکب به یکی از تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۵ محکوم می شود و چنانچه تخلف تکرار شود یا مرتکب از سلاح استفاده کند به تناسب، تنبیهات تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

تبصره ۲: درصورتیکه اخاذی بدون سلاح انجام شود و عمل ارتکابی مشمول عنوان کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع شود وفق مفاد ماده ۲۸ یا تبصره های مرتبط قابل رسیدگی خواهد بود.

تبصره ۳: در موارد همراه داشتن سلاح گرم یا استفاده از سلاح سرد غیر مجاز، دانشجو به مراجع قضایی ارجاع می شود.

تبصره ۴: در صورت نگهداری، حمل، خرید و فروش اقلامی از قبیل افشانه و شوکر متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۲ تا ۹ (به جز بند ۵) و در صورت تکرار، مشمول بند ۶ تا ۱۳ و در صورت تهدید یا استفاده با افشانه و شوکر مشمول بند ۱۷ می شود.

ماده ۳۱: مباشرت (ارتکاب) و مشارکت قتل عمد؛ در صورت محکومیت قضایی، تنبیهات بندهای ۱۸ یا ۱۹ در خصوص وی لازم الاجرا است.

تبصره ۱: در صورت محکومیت قضایی مبنی بر معاونت در قتل عمد به یکی از تنبیهات بندهای ۱۴ تا ۱۹ محکوم می شود.

تبصره ۲: چنانچه دانشجویی به قتل غیر عمد محکوم شده باشد کمیته تجدیدنظر می تواند نسبت به ارائه پیشنهاد تغییر محل تحصیل نامبرده به کمیته مرکزی اقدام کند.

ماده ۳۲: تخلفات رایانه ای و مخابراتی و مجازی؛ درصورت ارتکاب هر یک از تخلفات در فضای مجازی از قبیل هک کردن، ویروسی کردن، سابوتاژ رایانه ای (تغییر، محو، متوقف سازی و..).، تخریب رایانه (نرم افزاری یا سخت افزاری) از طریق نفوذ به سیستم، جاسوسی کردن و دستیابی غیرمجاز به اطلاعات، ضبط صدا یا تصویربرداری های بدون مجوز یا انتشار آنها، فروش، افشا یا انتشار اسناد، اطلاعات یا داده های مربوط به دانشگاه، وارد شدن به حریم خصوصی افراد در فضای وب یا استفاده ابزاری یا سوء استفاده از اطلاعات، تصاویر یا محصولات صوتی و تصویری صفحات شخصی افراد حقیقی یا حقوقی (اعم از اخاذی، افشا، انتشار، … یا تهدید به اقدام در این موارد یا موارد مشابه) شنود غیرقانونی، تهیه سایت ها و وبلاگ های غیراخلاقی و ضدامنیت ملی، تهدید و هتک حرمت اشخاص، اهانت به مقدسات دینی، نفوذ به سایت های دولتی، ارسال ایمیل های مخرب، ایجاد دسترسی غیرمجاز یا اخلال در سطح دسترسی افراد، بارگذاری، دانلود یا انتشار موضوعات غیراخلاقی و کلیه جرایم عمومی در فضای وب، متخلف به تناسب تخلف، به یکی از تنبیهات بندهای ۳ تا ۱۸ محکوم می شود.

تبصره ۱: درصورتیکه تخلف تکرار شود یا دارای ابعاد گسترده ای باشد به نسبت سطح تأثیر تخلف، تنبیهات تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

تبصره ۲: تشکیل کلیه گروه های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد. تشکل ها و مجموعه های رسمی تابع قوانین مربوطه هستند. ایجاد کانال یا گروه غیر مجاز مشمول تنبیهات بند ۸ تا ۱۹ خواهد شد.

تبصره ۳: در صورت تولید، انتشار و بازنشر محتوایی که مصداق تخلفات اشاره شده در این شیوه نامه در گروه یا کانال متخلف، مشمول تنبیهات بند ۶ تا ۱۹ به تناسب تخلف می شود.

تبصره ۴: در صورت هرگونه استفاده غیر مجاز از عنوان، آرم و عناوین مشابه مرتبط با دانشگاه، دانشجو مشمول تنبیهات بند ۱ تا ۶ (به جز بند ۵) می شود. در صورتی که تخلف این بند مصداق عناوین دیگر تخلفات این شیوه نامه شود، فرد به مجازات اشد محکوم می شود.

تبصره ۵: تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی که مشمول عناوین این شیوه نامه در فضای حقیقی باشند بر اساس همان ماده مرتبط با فضای حقیقی باید رسیدگی شود.

تبصره ۶: کلیه شبکه ها، نرم افزارها و سکوهای مجازی که قابلیت دسترسی عام دارند حریم عمومی محسوب می شود. تشخیص مصداق حریم خصوصی در رابطه با گزارشات واصله بر عهده کمیته انضباطی دانشگاه است.

تبصره ۷: هر گونه عضویت با هدف ارتباط و تبادل در کلیه شبکه ها، نرم افزارها و سکوهای مجازی گروه های غیر قانونی مشمول تنبیهات بندهای ۴ تا ۹ (به جز بند ۵) می شود.

ب) رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری

ماده ۳۳: تقلب در آزمونها یا فعالیت های آموزشی؛ تقلب عبارت است از استفاده محرز دانشجو از اطلاعات، تجهیزات یا امکانات به نحویکه مجاز نباشد، برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی موظف؛ متخلف به تنبیه بند ۵ (در درس یا آزمونهای مربوطه) و متناسب با نوع تقلب به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۶ و در صورت تکرار علاوه بر تنبیه بند ۵ به یکی از تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۱ محکوم می شود.

تبصره ۱: صورتجلسه تقلب در جلسه آزمون با گزارش مراقبین جلسه یا نظر صریح مدرس یا نماینده آموزش مبنی بر استفاده دانشجو و با تأیید معاونت آموزشی دانشکده به کمیته انضباطی ارسال می شود.

تبصره ۲: پاسخ نادرست که نتیجه استفاده محرز دانشجو از تقلب باشد نیز مشمول تنبیه بند ۵ می شود.

تبصره ۳: به همراه داشتن مکتوبات، تجهیزات و امکانات غیر مجاز به نحوی که استفاده از آنها محرز نشود، تخلف دانشجو وفق ماده فوق، احراز و صرفا به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۵ محکوم می شود.

تبصره ۴: تعلیق تنبیه بند ۵برای تقلب، معادل حذف درس یا تکالیف مربوطه با الزام در تکرار آن خواهد بود.

تبصره ۵: چنانچه دانشجوی مرتکب تقلب به بند ۵ محکوم شود، همکاری کننده در آن تقلب نیز به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۴ و بند ۵ تعلیقی محکوم می شود. در صورتی که مراقب جلسه آزمون دانشجو بوده و همکار در تقلب محسوب شود مشمول بندهای ۴ تا ۹ می شود.

تبصره ۶: در صورت تقلب دانشجو در امتحانات جامع کشوری، متخلف متناسب با نوع تقلب به یکی از تنبیهات بندهای ۴ تا ۸ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۱ قابل تشدید است.

تبصره ۷ : در آزمون های کشوری بر اساس قانون رسیدگی به جرائم آزمون های سراسری رسیدگی می شود.

ماده ۳۴: تقلب در فعالیت های پژوهشی؛ در صورت ارتکاب هر نوع تخلف پژوهشی مانند سرقت، اجاره یا داده سازی علمی، عدم تعهد و مسئولیت نسبت به ذینفعان در امور پژوهشی، عدم رعایت حقوق آزمودنی ها، عدم استفاده درست از منابع، انتشار غیر واقعی، مجدد، همپوشان و تکه ای از قبیل معرفی نویسندگان یا داوران غیرواقعی و ساخت و استفاده از پست الکترونیک جعلی برای داوری غیرواقعی مقالات توسط خود دانشجو و نظایر آن متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۷ محکوم و در صورت تکرار یا محکومیت درمراجع قضایی تنبیه تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

تبصره ۱: چنانچه تخلف در انجام پایان نامه باشد به طوری که مانع انتساب اثر به دانشجو شود یا در تدوین مقاله باشد که منجر به انتفاع تحصیلی به قبولی در دروس دانشگاهی یا تغییر در نمره شده باشد، متخلف علاوه بر اعمال تنبیهات ماده فوق به تنبیه بند ۵ در درس یا تکالیف مربوطه نیز محکوم می شود.

تبصره ۲: در مواردی که تخلف پژوهشیِ دانشجو پس از دانش آموختگی احراز شود نظر کمیته مرکزی ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۳: مقالاتی که به روش متقلبانه برای دفاع پایان نامه و امثالهم به کار گرفته می شوند علاوه بر اعمال تنبیهات ماده فوق ، لغو اثر نیز می شوند.

تبصره ۴: همکاری کننده در هر یک از تخلفات پژوهشی به یکی از تنبیهات بندهای ۴ تا ۸ (به جز بند ۵) محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیه تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

ماده ۳۵: تقلب در تهیه آثار علمی و استفاده از آثار متقلبانه؛ تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی-علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی توسط دانشجو به قصد انتفاع و یا به عنوان حرفه یا شغل، با هدف ارائه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری و یا دانشجو به عنوان خود، جرم بوده و متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱۵ تا ۱۹ و تنبیه بند ۲۰ محکوم می شود.

تبصره ۱: شروع فرایند رسیدگی در کمیته انضباطی منوط به احراز و اعلام تخلف از سوی کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه / دانشگاه مربوطه خواهد بود.

تبصره ۲: استفاده از آثار متقلبانه نیز مشمول تنبیهات پیش بینی شده در این ماده است.

ماده ۳۶: فرستادن دیگری به جای خود در امتحان؛ متخلف به تنبیه بند ۵ در امتحان مربوط و یکی از تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۱ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

تبصره ۱: در صورت شرکت به جای دیگری در امتحان، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۱ محکوم میشود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

تبصره ۲: کلیه آزمون هایی که از سوی دانشگاه به عنوان آزمون رسمی به دانشجویان اعلام می شوند ( چه بصورت حقیقی و چه مجازی ) مشمول مواد ۳۳ تا ۳۶ می شوند.

تبصره ۳: نقض مقررات جلسه امتحان، بدون ارتکاب فعلی از جانب متخلف یا وجود قرائن دیگر که عامل معنوی در تخلف تقلب را محرز نکند، مشمول مواد ۳۳ و ۳۶ نمی شود.

تبصره ۴: هر گونه اخلال در فرآیند برگزاری آزمون های دانشگاه که مشمول عنوان تقلب نشود بر حسب شدت تخلف دانشجو مشمول تنبیهات بندهای ۱ تا ۱۱ (به جز بند ۵) و در صورت تکرار مشمول تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۵ می شود.

ماده ۳۷: سرقت، خرید، فروش یا افشای سؤالات یا ورقه های امتحانی؛ متخلف علاوه بر محکومیت به بند ۵ به یکی از تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۳ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

ماده ۳۸: اخلال، ایجاد وقفه یا مزاحمت برای کلیه امور و برنامه های دانشگاه؛ در صورت اخلال، ایجاد وقفه یا مزاحمت برای کلیه امور و برنامه های دانشگاه، نقض قوانین و مقررات، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۸ و چنانچه اخلال منجر به انتفاع آموزشی دانشجو شود متخلف به بند ۵ هم محکوم می شود.

تبصره ۱: درصورتیکه اخلال در برنامه های دانشگاه یا خوابگاه، تکرار یا منجر به ایجاد اغتشاش در سطح دانشگاه یا خوابگاه شود، تنبیه متخلف تا بند ۱۰ (به جز بند ۵) قابل تشدید است.

تبصره ۲: درصورتیکه اخلال در برنامه های دانشگاه یا خوابگاه، منجر به اغتشاش با تحریک دیگران یا تشکیل گروه همراه باشد، تنبیهات متخلف تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

تبصره ۳: درصورتیکه اخلال منجر به اغتشاش و همراه با ضرب و جرح باشد، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۷ تا ۱۵ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

تبصره ۴: درصورتیکه اخلال در برنامه های دانشگاه یا خوابگاه به واسطه دادن اطلاعات ناصحیح به دانشگاه یا کتمان حقایق اعم از شفاهی یا کتبی بوده، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۷ (به جز بند ۵) محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیه تا بند ۹ قابل تشدید است.

ماده ۳۹: تخلفات بالینی در مراکز آموزشی – درمانی؛ در صورت ارتکاب هر نوع تخلف بالینی در مراکز آموزشی درمانی از قبیل هر گونه ایجاد اختلال و وقفه در اقدامات تشخیصی و درمانی بدرفتاری با بیمار و همراهان، افشای اسرار بیمار توهین یا تحقیر، رفتار اهانت آمیز و تهدید نسبت به کارکنان، دانشجویان و اساتید، خرید و فروش و ترک کشیک، تمرد، تاخیر و اهمال در اجرای شرح وظایف، مداخلات درمانی غیرمجاز، نقض مقررات مندرج در آیین نامه پوشش و رفتار حرفه ای دانشجویان علوم پزشکی و قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین
شرع مقدس، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۴ تا ۱۱ محکوم می شود و در صورت تکرار تنبیهات تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

ج) رسیدگی به تخلفات سیاسی

ماده ۴۰: دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود، گروهک های محارب، مفسد یا افراد وابسته به آنها متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۹ محکوم می شود اگر تخلف، تکرار یا منجر به انتفاع گروهک های مذکور شود تنبیهات تا بند ۱۴ قابل تشدید است.

ماده ۴۱: هواداری یا تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی؛ درصورتیکه فعالیت و تبلیغ (در فضای حقیقی یا مجازی) به نفع گروهک های محارب و معاند نظام جمهوری اسلامی ایران یا گروه های غیرقانونی منحله که به موجب احکام قضایی یا اعلام مراجع امنیتی، معاند نظام جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده شده باشند، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۹ محکوم می شود.

تبصره ۱: انجام اعمالی به نفع گروه های محارب، مفسد، ملحد یا گروه های غیرقانونی منحله که به موجب مراجع امنیتی محارب، مفسد یا ملحد تشخیص داده شده باشند متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۹ محکوم می شود.

تبصره ۲: در صورت اثبات موضوع این ماده بدون اعلام مراجع امنیتی یا قضایی پرونده جهت تصمیم گیری به کمیته مرکزی انضباطی ارجاع می شود.

ماده ۴۲: عضویت گروهک های محارب، مفسد، ملحد یا فرقه های انحرافی؛ همکاری با سازمان های اطلاعاتی بیگانه یا عضویت در گروه های محارب، مفسد، ملحد که به موجب تشخیص مراجع امنیتی محارب، مفسد، ملحد یا فرقه های انحرافی تشخیص داده شده باشند مشمول بند ۱۹ تنبیهات قرار می گیرد.

ماده ۴۳: توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی، ادیان رسمی کشور یا ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک به طور شفاهی یا کتبی، از طریق شعارنویسی، پخش اعلامیه و فضای مجازی و … )؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۱ محکوم می شود.

تبصره ۱: درصورتیکه ارتکاب عمل به صورت جمعی و به قصد بلوا و آشوب صورت گیرد یا به طور مکرر و بدون توجه به تنبیهات قبلی واقع شود تنبیهات از بند ۶ تا ۱۹ قابل تشدید است.

تبصره ۲: نقض احکام اسلامی به شکل مشهود از قبیل روزه خواری و غیره، متخلف به تنبیهات بندهای ۴ تا ۱۰ و در صورت تکرار تا بند ۱۱ قابل تشدید است.

ماده ۴۴: ایجاد و شرکت در بلوا و آشوب؛ در صورت ایجاد بلوا و آشوب در محیط های دانشگاهی یا خارج از آن توسط دانشجو، متخلف به یکی از تنبیهات بند ۶ تا ۱۲ محکوم می شود و اگر بلوا یا آشوب در جهت ضربه زدن به ارکان نظام باشد متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۷ محکوم م یشود و چنانچه با هماهنگی و برنامه ریزی قبلی یا با هدایت گروه های غیرقانونی خارج از دانشگاه یا رسانه های معاند باشد یا تکرار شود تنبیه از بند ۱۱ تا ۱۹ قابل تشدید است.

تبصره: در صورت شرکت در بلوا و آشوب دانشجوی متخلف به یکی از تنبیهات بند ۴ تا ۱۰ (به جز بند ۵) محکوم می شود.

د) رسیدگی به تخلفات اخلاقی

ماده ۴۵: استعمال مواد اعتیادآور (مخدر، توهم زا، روانگردان) یا استفاده از مشروبات الکلی؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۳ تا (به جز بند ۵) محکوم می شود و چنانچه تخلف تکرار شود یا در دانشگاه یا اماکن وابسته به آن، صورت پذیرد یا آثار سوء عمومی داشته باشد تنبیهات تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

ماده ۴۶: تشکیل جلسه و دعوت از دیگران برای استعمال مواد اعتیادآور یا استفاده از مشروبات الکلی (یا مشارکت یا همکاری در این خصوص)؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۵ محکوم می شود و در صورت استفاده از اماکن وابسته به دانشگاه، به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۷ محکوم و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

تبصره: شرکت در این جلسات به همراه استعمال مواد اعتیادآور یا استفاده از مشروبات الکلی مشمول ماده ۴۵ می شود.

ماده ۴۷: اعتیاد به مواد اعتیادآور یا مشروبات الکلی؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۴ محکوم می شود و در صورت عدم توجه به تنبیهات قبلی تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

تبصره ۱: اخذ آزمایش اعتیاد به صورت محرمانه از افراد مشکوک، با اجازه مکتوب معاون دانشجویی دانشگاه پیش از طرح پرونده مبنی بر اعتیاد الزامی است. استنکاف دانشجو از این امر به منزله پذیرش اعتیاد است.

تبصره ۲: ادامه تحصیل دانشجوی معتاد منوط به منفی بودن آزمایش مذکور و همکاری در درمان اعتیاد و مراجعه مستمر وی به مرکز مشاوره و روانپزشک خواهد بود.

تبصره ۳: در صورت اصلاح دانشجو و ترک اعتیاد امکان بازگشت دانشجو و تخفیف مجازات وجود دارد.

ماده ۴۸: نگهداری، خرید و فروش، تولید یا توزیع مواد اعتیادآور یا مشروبات الکلی؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۵ محکوم می شود و چنانچه تخلف تکرار شود یا از اماکن وابسته یا مربوط به دانشگاه برای این منظور استفاده کرده باشد تنبیهات تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

ماده ۴۹: ارتکاب قمار و تجاهر به آن؛ قمار عبارت است از انجام بازی همراه با شرط برد و باخت که در آن بازنده موظف به تأدیه شرط به نفع برنده باشد؛ چنانچه این عمل به شکل مکرر، علنی و با جسارت انجام شود، تجاهر به قمار است؛ درصورتیکه متخلف صرفاً مرتکب قمار شود به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۴ و چنانچه تجاهر به قمار داشته باشد به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۱ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

ماده ۵۰: خرید و فروش یا توزیع آلات قمار؛ چنانچه خرید و فروش با علم به استفاده از آن برای قمار صورت گیرد متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۲ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۴ قابل تشدید است.

ماده ۵۱: استفاده از هرگونه آلات لهو و لعب یا محصولات رسانه ای غیرمجاز؛ چنانچه متخلف از محیط یا امکانات دانشگاهی برای این منظور استفاده کرده باشد به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۴ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۹ (به جز بند ۵) قابل تشدید است.

تبصره :در تولید، خریدوفروش، تکثیر، توزیع یا نگهداری هرگونه آلات لهو و لعب یا محصولات رسانه ای غیر مجاز متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۲ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

ماده ۵۲: عدم رعایت پوشش اسلامی یا ضوابط پوشش ابلاغی وزارتین؛ در صورت عدم رعایت پوشش ایرانی-اسلامی یا ضوابط پوشش ابلاغی در کلیه محیط های دانشگاهی متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۶ (به جز بند ۵) محکوم می شود و در صورت هنجارشکنی یا عمل شبکه ای و یا اصرار و تکرار، تنبیهات تا بند ۱۵ قابل تشدید است.

ماده ۵۳: عدم رعایت شئون دانشجویی؛ در صورت ارتکاب هرگونه رفتارِ خلاف شئون، منزلت و عرف مسلم که دانشگاهیان آن را مذموم بدانند، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۶ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیه تا بند ۹ (به جز بند ۵) قابل تشدید است.

تبصره ۱: استعمال دخانیات در دانشگاه یا اماکن مرتبط ذیل این ماده قرار می گیرد.

تبصره ۲: در صورت ارتکاب عملی که لطمه به حیثیت و شئون دانشگاهیان زند متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۹ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۱ قابل تشدید است.

تبصره ۳: چنانچه رفتار دانشجو منجر به سلب صلاحیت حرفه ای وی شود متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۲ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۹ قابل تشدید است؛ در رسیدگی به این مورد اخذ نظر گروه تخصصی و معاونت آموزشی مربوطه ضروری است.

ماده ۵۴: عدم رعایت موازین محرز شرعی در ارتباط با نامحرم؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۶ محکوم می شود و چنانچه دارای شاکی خصوصی باشد یا عفت عمومی را خدشه دار کند یا آثار علنی و مشهود داشته باشد یا در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۱ (به جز بند ۵) قابل تشدید است.

تبصره ۱: رفتارهای جنسی انحرافی نیز مشمول این ماده قرار می گیرد.

تبصره ۲: چنانچه دانشجو در ارتباط با نامحرمی که حسب وظایف آموزشی-پژوهشی محوله، تحت تسلط وی قرار دارد، موازین محرز شرعی را رعایت نکند، در صورت شکایت شاکی خصوصی و احراز وقوع تخلف، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۹ تا ۱۵ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیه تا بند ۱۹ قابل تشدید است.

ماده ۵۵: داشتن رابطه نامشروع (بدون عمل منافی عفت)؛ رابطه نامشروع عبارت است از برقراری ارتباطی که شرعی (اسلامی) نبوده یا بدون طی مراحل شرعی یا قانونی لازم صورت گرفته
باشد، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۴ تا ۱۲ (به جز بند ۵) محکوم می شود.

تبصره ۱: چنانچه تخلف دارای شاکی خصوصی مستند به تهدید، اکراه، اضطرار یا اجبار باشد تنبیهات می تواند از بند ۱۵ تا ۱۹ تشدید شود.

تبصره ۲: چنانچه تخلف در موارد متعدد واقع شده یا تکرار شود تنبیه بند ۱۹ اعمال می شود.

ماده ۵۶: شرکت در جلسه نامشروع؛ جلسه نامشروع عبارت است از گردهم آمدن گروهی به قصد انجام اعمالی که شرع اسلام آن را نفی کرده و جایز نمی داند مانند مهمانی های نامتعارف (پارتی و … )؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۲ تا ۹ (به جز بند ۵) محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۷ قابل تشدید است.

تبصره: در صورت تشکیل یا همکاری در تشکیل جلسه نامشروع متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۳ محکوم می شود و در صورت تکرار، تنبیهات از بند ۱۴ تا ۱۹ قابل تشدید است.

ماده ۵۷: انجام عمل منافی عفت؛ در صورت اثبات زنا، لواط، قوادی یا مساحقه در مراجع قضایی متخلف به تنیبه بند ۶ و یکی از تنبیهات بندهای ۱۴ تا ۱۹ محکوم می شود.

کمیته بدوی؛ شروع رسیدگی

ماده ۵۸: صدور احکام انضباطی در خصوص دانشجویان، تنها از طریق کمیته های انضباطی صورت می گیرد و سایر نهادها یا مسئولان دانشگاه، جز در مقام اجرای احکام صادرشده از کمیته های انضباطی، مجاز به صدور یا اجرای مفاد هیچیک از تنبیهات انضباطی نیستند.

ماده ۵۹: رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان در موارد ذیل شروع می شود:

۱. شکایت شاکی (کسی که از وقوع تخلف متحمل ضرر و زیان می شود و رسیدگی به شکایت خود را درخواست می کند)
۲. گزارش مکتوب مسئولین و اشخاص حقیقی یا حقوقی و مراجع ذیصلاح داخل یا خارج دانشگاه

ماده ۶۰ شکایت شاکی به انضمام ادله به کمیته انضباطی ارائه و با شرایط ذیل در دبیرخانه کمیته ثبت می شود:

۱. مشخصات کامل شاکی یا گزارش دهنده ( حاوی تاریخ، نام و امضای شاکی یا امضاء و سمت گزارش دهنده و ممهور به مهر اداره مربوطه)
۲. مشخصات کامل مشتکی عنه یا دانشجوی مورد گزارش
۳. ثبت دقیق مکان و زمان (ساعت و تاریخ) و جزئیات موضوع با ادله آن (ازجمله شرح دقیق موضوع، چگونگی رفتار دانشجو، اشخاص مرتبط با موضوع و ذکر خسارت احتمالی وارده و …)

تبصره ۱: درصورتیکه شهادت شهود به عنوان دلیل شکایت ذکر شود شهادت مکتوب با ذکر مشخصات کامل آنها باید با رعایت شرایط فوق پیوست شکایت شود.

تبصره ۲: گزارش اشخاص حقیقی در مورد وقوع تخلف لازم به داشتن شرایط فوق نیست.

ماده ۶۱: گزارش های مکتوب اشخاص حقوقی داخل دانشگاه با شرایط ذیل در دبیرخانه کمیته ثبت می شود:

۱. استفاده از سربرگ رسمی شخص حقوقی
۲. ثبت دقیق مشخصات دانشجو
۳. ثبت دقیق مکان و زمان (ساعت و تاریخ) و جزئیات رویداد (شرح دقیق تخلف ادعایی، چگونگی رفتار دانشجو، اشخاص درگیر در موضوع و ذکر خسارت احتمالی وارده حسب مورد و… )
۴. نام، سمت و امضای مسئول گزارش دهنده با ذکر تاریخ و ممهور به مهر اداره مربوطه
۵. ادله گزارش

تبصره: درصورتیکه شهادت شهود به عنوان دلیل گزارش ذکر شود، شهادت مکتوب شهود با ذکر مشخصات کامل آنها پیوست گزارش می شود.

ماده ۶۲: در رسیدگی به تخلفات آموزشی، پژوهشی، اداری و … ( موضوع مواد ۳۳ تا ۴۳ این شیوه نامه) حسب مورد اخذ نظر مراجع ذی صلاح ضروری است.

تبصره: در صورت عدم پاسخگویی در طی دو هفته کمیته انضباطی در هر صورت به رسیدگی ادامه خواهد داد.

ماده ۶۳: کمیته انضباطی دانشگاه مقطع فعلی، مجاز به رسیدگی به تخلفاتی که در مقطع تحصیلی قبلی دانشجو صورت گرفته باشد نیست؛ در اینگونه موارد نظر کمیته مرکزی ملاک عمل خواهد بود.

تبصره: احکام تعلیقی در مقطع قبلی قابل اعمال در مقطع فعلی در صورت وقوع تخلف هستند.

ماده ۶۴: شکایات و گزارشهای دریافتی با موازین مندرج در مواد ۵۹ و ۶۰ این شیوه نامه تطبیق داده می شود درصورتیکه فاقد شرایط مزبور باشند، دبیر کمیته موظف است پیش از انجام هرگونه اقدام، نواقص شکلی را به اطلاع شاکی برساند تا ظرف حداکثر پنج روز از زمان ثبت، به نحو مقتضی نسبت به رفع نواقص شکایت اقدام لازم صورت پذیرد درصورتیکه در مهلت مقرر، نسبت به رفع نقص اقدام نشود شکایت یا گزارش بایگانی می شود.

ماده ۶۵: طبق تبصره ۴ بند ب ماده ۷ آیین نامه تنها مرجع مجاز به طرفیت دانشگاه به انعکاس تخلف و معرفی دانشجوی خاطی به مراجع قضایی و انتظامی، کمیته انضباطی دانشگاه با هماهنگی و مشاوره دفتر حقوقی دانشگاه است.

وظایف دبیرخانه کمیته انضباطی

ماده ۶۶: دبیر کمیته بدوی مطابق فرآیند زیر مسئول انجام امور لازم جهت تشکیل پرونده و طرح موضوع در جلسات کمیته انضباطی است:

الف. ثبت شکایت و گزارش با ذکر تاریخ، شماره و ارائه رسید به شاکی
ب. بررسی انطباق شکایات و گزارش های دریافتی با موازین مندرج در مبحث اول بخش سوم این شیوه نامه
پ. اعتبارسنجی شکلی مستندات ارائه شده در خصوص تخلف انتسابی
ت. استعلام از مراجع تخصصی مربوطه و پاسخگویی به استعلامات صورت گرفته حسب مورد
ث. انجام تحقیقات حسب مورد
ج. دعوت دانشجو
چ. آگاه سازی دانشجو نسبت به حقوق خویش و مساعدت به منظور بهره مندی از حقوق مزبور
ح. تفهیم موارد تخلف در مصاحبه حضوری به صورت شفاهی یا مکتوب و اخذ دفاعیات مکتوب
خ. دعوت مدعوین جهت حضور در دبیرخانه یا جلسات کمیته
د. هماهنگی با اعضای کمیته های انضباطی جهت مطالعه و آگاهی از مفاد پرونده های در دستور کار کمیته
ذ. طرح موضوع در جلسه کمیته انضباطی پس از تحصیل دلیل
ر. تنظیم صورتجلسه کمیته انضباطی
ز. حفظ، بایگانی و امانتداری نسبت به کلیه مستندات، مکاتبات و اوراق پرونده های انضباطی و برگشماری مستمر پرونده
س. انشاء و ابلاغ احکام کمیته های انضباطی به دانشجو و ابلاغ احکام قطعی به بخش های مرتبط دانشگاه حسب مورد
ش. ارسال رونوشت احکام انضباطی قطعی حداکثر یک ماه پس از صدور به کمیته مرکزی
ص. دریافت و ثبت اعتراضات دانشجویان نسبت به احکام انضباطی صادره و اقدامات مقتضی جهت طرح در مرجع تجدیدنظرخواهی
ض. پیگیری و اجرای احکام دانشجویان و اجرای مصوبات کمیته های انضباطی
ط. امحای آثار احکام و تنبیهات مندرج در پرونده دانشجو مطابق ضوابط این شیوه نامه
ظ. انجام امور محوله از سوی کمیته مرکزی و روسای کمیته انضباطی دانشگاه حسب تکالیف و وظایف تعیین شده

تبصره ۱: دبیر کمیته بدوی می تواند انجام وظایف مذکور را به کارشناسان دبیرخانه انضباطی دانشگاه واگذار کند؛ در هر صورت مسئولیت اقدامات دبیرخانه و کارشناسان با دبیر کمیته بدوی است.

تبصره ۲: انجام تشریفات دعوت از کلیه مدعوین جهت حضور در جلسه کمیته همانند دعوت از اعضای کمیته الزامی است.

دعوت دانشجو

ماده ۶۷: دعوت دانشجو باید پس از دریافت شکایت یا گزارش واصله صورت گرفته توسط دبیرخانه کمیته انضباطی و پس از طی مراحل ذکرشده در این مبحث صورت پذیرد.

ماده ۶۸: دعوتنامه باید مشتمل بر موارد ذیل باشد:

۱. مشخصات کامل دانشجو
۲. موضوع یا عنوان تخلف انتسابی
۳. علت دعوت
۴. تاریخ و زمان حضور و آدرس دبیرخانه کمیته انضباطی
۵. نام، سمت و امضای تماس گیرنده

تبصره ۱: دبیرخانه موظف است فرآیند دعوت از دانشجو جهت حضور در دبیرخانه کمیته انضباطی را در کلیه مراحل رسیدگی (اعم از تفهیم اتهام، دفاع حضوری، ابلاغ حکم، ادای شهادت یا به عنوان مطلع) از طریق اطلاعرسانی تلفنی و با رعایت حداقل بازه زمانی ۲۴ ساعت رعایت کند. ابلاغ دعوتنامه از طریق تماس و در صورت عدم پاسخگویی ارسال پیامک صورت می گیرد.

همچنین دبیرخانه موظف است علاوه بر طرق فوق مفاد دعوت نامه را از طریق سامانه دانشگاه یا به صورت حضوری و مکتوب، در دبیرخانه کمیته انضباطی ابلاغ کند. مستند پیامک ارسالی در پرونده دانشجو بایگانی می شود مسئولیت دادن اطلاعات اشتباه مانند شماره تلفن با دانشجوست.

تبصره ۲: در کلیه دانشگاه هایی که از سیستم اطلاع رسانی مخابراتی (نظیر سامانه جامع گلستان یا سامانه های پیامکی متناظر) استفاده می کنند، دعوت از دانشجو از طریق ارسال به بخش اعلانات مهم حساب کاربری اختصاصی دانشجو صورت می گیرد در این صورت دانشجو موظف به پیگیری موضوع از طریق حساب کاربری خود هستند؛ در زمان حضور دانشجو در جلسه کمیته انضباطی یک نسخه از دعوت نامه الصاقی به صورت مکتوب در اختیار وی قرار خواهد گرفت و رسید مربوطه اخذ می شود در صورت امتناع دانشجو مساله صورتجلسه خواهد شد.

تبصره ۳: درصورتیکه دانشجو به دلایل موجه (نظیر فوت یکی از بستگان، ابتلای به بیماری) از حضور در دبیرخانه کمیته جهت تفهیم اتهام معذور باشد می تواند پیش از پایان مهلت مقرر و ارائه درخواست کتبی، زمان جدیدی را با موافقت دبیر کمیته بدوی برای حضور در دبیرخانه انضباطی درخواست کند.

تبصره ۴: در صورت ادعای دانشجو مبنی بر عدم اطلاع از ابلاغ ، کمیته به این موضوع رسیدگی می کند.

ماده ۶۹: پس از پنج روز کاری از ابلاغ صورت گرفته رئیس کمیته بدوی ملزم به ادامه روند رسیدگی است.

تبصره: در شرایط خاص و تخلفات مشهود، به تشخیص ریاست کمیته انضباطی بدوی زمان اشاره شده در این ماده به ۴۸ ساعت کاهش می یابد.

ماده ۷۰: استنکاف یا عدم همکاری دانشجو از حضور در دبیرخانه کمیته جهت تفهیم تخلف یا دفاع حضوری در جلسه کمیته یا امتناع وی از امضای دعوتنامه یا صورتجلسه مصاحبه، مانع از ادامه روند رسیدگی نبوده و پس از تشریح مفاد این ماده و تبعات آن برای دانشجو، مراتب متضمن ساعت، تاریخ و مکان درج می شود و کمیته می تواند در صورت رعایت اصول آیین رسیدگی ابلاغی در این شیوه نامه به صورت غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

تفهیم اتهام و مصاحبه حضوری و اخذ دفاعیات

ماده ۷۱: دبیر کمیته بدوی باید به صورت کلی توصیه به اطلاع از مقررات کرده و در موارد خاص بنا بر تشخیص خود موارد را یادآوری کند.

ماده ۷۲: تفهیم اتهام با رعایت کلیه موازین حقوقی باید بهصورت شفاهی و مکتوب با ذکر موضوع تخلف انجام و برگه تفهیم اتهام که شامل اعلام اتهام کتبی ، توضیح مکتوب دانشجو و مورد امضای طرفین قرار گیرد و در دبیرخانه ثبت می شود. (جلسه بدون ضبط صدا و تصویر توسط طرفین)

ماده ۷۳: دانشجو می تواند لایحه دفاعیه مکتوب امضاء شده خود را از جلسه مصاحبه حضوری تا قبل از تشکیل جلسه رسیدگی به دبیرخانه ارائه کند.

تبصره: حضور دانشجو در کمیته در صورت درخواست دانشجو و صرفا جهت ارائه توضیحات تکمیلی و یا اخذ اطلاعات بیشتر توسط اعضای کمیته امکان پذیر است.

ماده ۷۴: با عنایت به ضرورت اصل محرمانگی در فرآیند بررسی پرونده انضباطی دانشجویان در صورت عدم افشای مرجع گزارش دهنده (مرجع تشخیص دبیر کمیته بدوی انضباطی است)، دانشجو می تواند مستنداتی که منشا صدور حکم برای پرونده وی خواهد بود و ذکر کامل آن در برگه تفهیم اتهام میسر نیست رویت کرده و رسید رویت را امضا کند.

رسیدگی در کمیته بدوی

ماده ۷۵: جلسات کمیته بدوی دانشگاه، هر دو هفته یکبار در صورت وجود پرونده جهت رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله تشکیل می شود و در موارد اضطراری بنا به در خواست رئیس کمیته بدوی یا دو نفر از اعضای کمیته جلسه اضطراری ظرف ۴۸ ساعت برگزار می شود.

تبصره: تشکیل جلسات کمیته بدوی به صورت اضطراری نافی رعایت حقوق دانشجو و سایر ضوابط مندرج در شیوه نامه نخواهد بود.

ماده ۷۶: دبیر موظف است حداقل سه روز اداری پیش از برگزاری جلسه (به جز موارد اضطراری) از کلیه اعضای کمیته انضباطی به صورت مکتوب، تلفنی و پیامکی دعوت به عمل آورد.

ماده ۷۷: دبیر کمیته بدوی موظف است گردشکار پرونده را بر اساس شکایت شاکی یا گزارش تخلف و دلایل توجه آن به دانشجو به استناد شیوه نامه، تهیه و همراه با دفاعیات دانشجو اعم از مصاحبه حضوری و لایحه دفاعیه، ۲۴ ساعت پیش از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرار دهد. تهیه و ارائه گزارش گردشکار پرونده، مانع تکلیف اعضا در مطالعه پرونده نیست.

ماده ۷۸: دبیر کمیته بدوی موظف است زمان رسیدگی در جلسه کمیته بدوی را با ارسال ابلاغیه بر اساس ضوابط مندرج در مبحث سوم از بخش سوم جهت دفاع حضوری به دانشجو اعلام کند تاریخ ابلاغ تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از پنج روز باشد.

تبصره: مندرجات این ماده شامل شرایط خاص یا تخلفات مشهود نمی شود.

ماده ۷۹: درصورتیکه به دلایل موجّه (نظیر فوت یکی از بستگان، ابتلای به بیماری) دانشجو قادر به حضور در جلسه در تاریخ تعیین شده نباشد، میتواند در صورت صلاحدید رئیس کمیته بدوی با ارائه درخواست مکتوب از حق دفاع حضوری در کمیته تجدیدنظر استفاده کند.

ماده ۸۰: اگر دانشجو یا هر یک از اعضای کمیته به عدم رعایت ضوابط مندرج در شیوه نامه ایراد شکلی وارد کند در صورت تایید کمیته، مراتب صورتجلسه و پرونده جهت رفع نقص و تکمیل به دبیرخانه اعاده می شود.

ماده ۸۱: بیان دلایل انتساب تخلف به دانشجو با استناد به مواد آیین نامه و شیوه نامه بر عهده دبیر کمیته بدوی است.

ماده ۸۲: دانشجو می تواند در جلسه رسیدگی در کمیته بدوی در موضوع مربوط به خود حضور داشته و به طرح دفاعیات خود بپردازد و پس از اتمام دفاعیات و پرسش و پاسخ اعضا از وی، جلسه را باید ترک کند.

ماده ۸۳: پس از ختم رسیدگی، صورتجلسه به طور جداگانه، مستدل، وفق شیوه نامه تنظیم می شود و اعضای کمیته انضباطی حاضر در جلسه با ذکر نام و سمت، ملزم به امضای صورتجلسه دارای حد نصاب آراء هستند.

تبصره: تشکیل جلسه به صورت غیرحضوری یا تلفنی و اقدام به اخذ امضای اعضاء برای صورتجلسه مربوطه مجاز نبوده و احکام صادره به این طریق فاقد اعتبارند.

ماده ۸۴: هرگاه حین رسیدگی در کمیته انضباطی، تخلفات دیگری علاوه بر آنچه در موضوع تخلف مذکور در دعوتنامه و پرونده جاری دانشجو ذکر شده است، آشکار شود، کمیته در این مرحله مجاز به رسیدگی به آن تخلفات نخواهد بود و لازم است مراحل رسیدگی بدوی مستقلاً طی شود.

ماده ۸۵: چنانچه کمیته بدوی پس از پایان مراحل رسیدگی، دانشجو را مستحق اعمال تنبیهات بند ۱۳ یا بالاتر تشخیص دهد، ضمن ابلاغ تصمیم به دانشجو، پرونده را جهت رسیدگی به کمیته تجدیدنظر دانشگاه ارسال می کند.

ماده ۸۶: ضوابط رسیدگی در کمیته های تجدیدنظر و مرکزی به استثنای موارد احصاء شده وفق این شیوه نامه، مطابق ضوابط رسیدگی در کمیته بدوی است.

وظایف و اختیارات کمیته تجدیدنظر

ماده ۸۷: وظایف کمیته تجدیدنظر دانشگاه به شرح ذیل است:

۱. رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی دانشجو از احکام بدوی
۲. رسیدگی به احکام کمیته بدوی که در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشده است با پیشنهاد هر یک از اعضای کمیته تجدید نظر
۳. بررسی پرونده های مشتمل بر یکی از بندهای ۱۳ تا ۱۸ ارجاعی از کمیته بدوی و ارجاع پرونده تخلف به کمیته مرکزی در مورد احکام شامل تنبیهات بند ۱۳ و بالاتر و عودت پرونده های مشتمل بر اعمال مجدد تنبیهات ۸ تا ۱۱ به کمیته بدوی جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی.

رسیدگی در کمیته تجدیدنظر

ماده ۸۸: کلیه احکام صادره از کمیته بدوی قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته تجدیدنظر دانشگاه است.

تبصره: مهلت اعتراض دانشجو ظرف ۱۰ روز اداری از تاریخ ابلاغ حکم کمیته بدوی است.در شرایط خاص و تخلفات مشهود به تشخیص دبیر کمیته تجدید نظر این زمان ۴۸ ساعت در نظر گرفته می شود.

ماده ۸۹: دانشجو در صورت اعتراض باید درخواست مکتوب خود جهت تجدیدنظر نسبت به حکم بدوی به انضمام لایحه دفاعیه و مستندات تجدیدنظر خواهی را شخصا به دبیرخانه انضباطی دانشگاه ارائه و رسید دریافت کند.

تبصره: درصورت ضرورت، به تشخیص رئیس کمیته تجدیدنظر، دانشجو می تواند جهت دفاع حضوری در جلسه حاضر شود.

ماده ۹۰: کمیته تجدیدنظر باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت اعتراض یا ارجاع پرونده، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

تبصره ۱: وظایف و تشریفات طرح پرونده در جلسه کمیته تجدیدنظر بر عهده دبیر کمیته بدوی است.

تبصره ۲: درصورتیکه صدور حکم تجدیدنظر متوقف به حصول مدارک یا انجام تحقیقاتی باشد، موضوع صورتجلسه شده و تا حداکثر ظرف مدت دو هفته اقدامات لازم توسط دبیرخانه جهت تکمیل پرونده انجام شود.

تبصره ۳: در صورت عدم اعتراض دانشجو نسبت به احکام صادره از کمیته بدوی به کمیته تجدیدنظر دانشگاه، دانشجو مجاز به اعتراض به کمیته مرکزی نخواهد بود.

ماده ۹۱: چنانچه پس از صدور حکم اولیه و پیش از صدور حکم تجدیدنظر، مدارک، ادله و مستندات جدیدی در خصوص تخلف مطروحه دریافت شود کمیته تجدید نظر، می تواند نسبت به تشدید و صدور رای اقدام کند.

ماده ۹۲: تنها مرجع مجاز در دانشگاه برای ارسال پرونده تخلف دانشجویان به کمیته مرکزی، کمیته تجدید نظر است. در این مورد ضرورت دارد کلیه سوابق و مدارک پرونده به شکل و ترتیبی که کمیته مرکزی به عنوان رویه عملکرد مشخص می کند، با حفظ بدل ارسال شود.

تبصره: دریافت گزارش و رسیدگی ابتدایی کمیته مرکزی انضباطی به تخلفات بنا به تشخیص، مشمول ماده فوق نمی شود.

ماده ۹۳: چنانچه به هر ترتیب کمیته تجدیدنظر تصمیم به ارجاع پرونده دانشجو به کمیته مرکزی بگیرد لازم است مراتب جهت اطلاع و پیگیری دانشجو به صورت مکتوب به دانشجو ابلاغ شود.

وظایف و اختیارات کمیته مرکزی

ماده ۹۴: وظایف و اختیارات کمیته مرکزی به شرح ذیل است:

الف. برنامه ریزی، راهبری، ایجاد وحدت رویه، نظارت بر حسن عملکرد کمیته انضباطی دانشگاهها و بررسی گزارشهای مربوط به مغایرت های قانونی موجود در روند رسیدگی به پرونده های انضباطی
ب. رسیدگی به اعتراض دانشجو به احکام تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۱ صادره از کمیته تجدیدنظر دانشگاهها
پ. رسیدگی به پرونده های ارجاع شده از کمیته تجدیدنظر دانشگاهها برای اعمال مجدد تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۱ و صدور احکام مشتمل بر تنبیهات بندهای ۱۲ تا ۲۰ بخش تنبیهات شیوه نامه
ت. رسیدگی به درخواست ریاست دانشگاه مبنی بر تخفیف احکام قطعی دانشگاه
ث. رسیدگی به درخواست کتبی مراجع امنیتی یا قضایی برای بررسی صلاحیت یا عدم صلاحیت تحصیل دانشجو وفق ماده ۱۲ آیین نامه انضباطی
ج. رسیدگی بدوی به تخلفات دانشجویان در کمیته مرکزی بنا به تشخیص
چ. اصلاح کلیه احکام صادره از سوی کمیته بدوی یا تجدید نظر بنا به تشخیص کمیته مرکزی
ح. رسیدگی مجدد به آرای قبلی کمیته مرکزی در صورت وصول اسناد، مدارک و دلایل جدید یا وجود ایراد در رای قبلی، بنا به تشخیص رئیس کمیته مرکزی
خ. بررسی درخواست تشکیل کمیته انضباطی در مجموعه های آموزش عالی جدیدالتأسیس، دانشکده های وابسته به دانشگاه های جامع، دانشکده های اقماری سایر دانشگاهها، موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی، و مراکز آموزشی -درمانی
د . بررسی و تایید صلاحیت دبیران کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاههای سراسرکشور توسط کمیته مرکزی وزارتین حسب مورد
ذ. تفسیر آیین نامه و شیوه نامه حاضر توسط کمیته مرکزی وزارتین حسب مورد به عنوان تنها مرجع ذیصلاح انجام می پذیرد.

رسیدگی در کمیته مرکزی

ماده ۹۵: دبیر کمیته مرکزی پس از اخذ اصل پرونده از دانشگاه مربوطه، چنانچه پرونده را ناقص تشخیص دهد آن را به کمیته انضباطی دانشگاه اعاده می کند تا پس از رفع نقص، به دبیرخانه کمیته مرکزی ارسال شود؛ درصورتیکه پرونده کامل باشد، در دستور کار جلسه کمیته مرکزی قرار می گیرد.

ماده ۹۶: دانشجو درخواست مکتوب خود جهت اعتراض به حکم صادره از کمیته تجدیدنظر (منضم به لایحه دفاعیه و تصویر احکام بدوی و تجدیدنظر دانشگاه) را شخصا یا نماینده قانونی به دبیرخانه کمیته انضباطی دانشگاه یا مرکزی، ارائه و رسید دریافت می کند.

تبصره : دبیرخانه کمیته انضباطی دانشگاه مکلف است اصل پرونده انضباطی دانشجو را با حفظ بدل، منضم به درخواست اعتراض دانشجو و ضمائم مربوطه ظرف مدت سه روز حضوری یا از طریق پست به کمیته مرکزی ارسال کند.

ماده ۹۷: مهلت اعتراض دانشجو ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم کمیته تجدیدنظر است. در شرایط خاص و تخلفات مشهود به تشخیص دبیر کمیته تجدید نظر این زمان سه روز در نظر گرفته می شود.

ماده ۹۸: کمیته مرکزی باید ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض یا ارجاع پرونده، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

تبصره ۱: درصورتیکه صدور حکم کمیته مرکزی متوقف به حصول مدارک یا انجام تحقیقات باشد، صورتجلسه تنظیم و حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدامات لازم توسط دبیرخانه جهت تکمیل پرونده انجام می شود.

تبصره ۲: در شرایط خاص به تشخیص رئیس کمیته مرکزی صدور حکم باید طی یک هفته انجام پذیرد.

ماده ۹۹: دبیر کمیته مرکزی از دانشجویی که پرونده وی در دستور کار کمیته مرکزی قرارگرفته، در صورت نیاز جهت حضور در دبیرخانه، جلسات کارشناسی یا جلسه کمیته مرکزی و اخذ آخرین اظهارات و دفاعیات دعوت می کند.

ماده ۱۰۰: کمیته انضباطی دانشگاه، موظف به اجرای احکام و دستورات کمیته مرکزی بوده و باید نتیجه اقدامات خود را در کمترین زمان ممکن حداکثر یک ماه به کمیته مرکزی اعلام کند.

ماده ۱۰۱: رئیس دانشگاه در راستای اعمال ماده ۱۰ آیین نامه، موظف به نظارت بر حسن عملکرد کمیته انضباطی، انطباق فرآیند انضباطی در دبیرخانه با موازین مندرج در آیین نامه و شیوه نامه و پاسخگویی در مراجع ذیصلاح خواهد بود. چنانچه دانشگاه به تشخیص مراجع ذی صلاح اهمال کرده، دانشجو متضرر شود حکم صادره فاقد وجاهت قانونی و دانشگاه موظف به جبران است.

صدور و ابلاغ احکام کمیته های انضباطی

ماده ۱۰۲ در متن حکم درج موارد زیر الزامی است:

۱. تاریخ صدور و شماره حکم
۲. مشخصات دانشجو
۳. دلایل انتساب تخلف
۴. عنوان تخلف انتسابی به دانشجو با ذکر مستند قانونی وفق شیوه نامه
۵. تنبیه تعیین شده با ذکر مستند قانونی وفق شیوه نامه
۶. تعیین قطعی یا قابل اعتراض بودن حکم صادره و مرجع اعتراض و مهلت آن از تاریخ ابلاغ

تبصره ۱: احکام صادره از کمیته های انضباطی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ صدور، از طریق دبیرخانه با امضای دبیر کمیته ها به دانشجو ابلاغ می شود.

تبصره ۲: صورتجلسه و رونوشت حکم ابلاغ شده به دانشجو باید در پرونده وی نگهداری شود.

ماده ۱۰۳: درصورتیکه دانشجو از اعلام رؤیت احکام قابل اعتراض کمیته انضباطی استنکاف کند، این امر به منزله ابلاغ حکم بوده و به استناد تبصره ۳ماده ۸آیین نامه حق اعتراض از وی سلب خواهد شد.

تبصره: در صورتی که رئیس کمیته صادر کننده حکم، علت عدم حضور دانشجو در دبیرخانه کمیته انضباطی جهت ابلاغ حکم یا اعتراض نسبت به آن را موجه تشخیص دهد می تواند پرونده را حسب مورد در دستور جلسه کمیته تجدیدنظر قرار داده یا به کمیته مرکزی ارسال کند.

قطعی شدن و اجرای احکام

ماده ۱۰۴: احکام صادره کمیته انضباطی به شرح ذیل قطعی و لازم الاجرا هستند:

الف. آرای کمیته بدوی و تجدید نظر که در مهلت مقرر مورد اعتراض قرار نگیرد
ب. تمام آرای کمیته مرکزی

تبصره: احکام مشتمل بر تنبیهات بندهای ۱ تا ۴ و احکام بدوی دانشگاهها قابل اعتراض در کمیته مرکزی نیستند.

ماده ۱۰۵: زمان اجرای احکام قطعی کمیته های انضباطی بلافاصله پس از تاریخ ابلاغ خواهد بود.

تبصره: زمان اجرای احکام قطعی کمیته مرکزی حسب مورد وفق صورتجلسه خواهد بود.

ماده ۱۰۶: درصورتیکه حکم قطعی مبنی بر یکی از بندهای ۸ تا ۱۷ بخش تنبیهات شیوه نامه در اواخر نیمسال و پیش از آغاز برگزاری امتحانات پایان نیمسال تحصیلی صادر شده باشد، زمان اجرای حکم به نیمسال تحصیلی بعد از آن موکول می شود، مشروط بر آنکه آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو نباشد.

ماده ۱۰۷: در صورت تمرد دانشجو از اجرای احکام قطعی یا دستوراتی که کمیته انضباطی مطابق با آیین نامه یا شیوه نامه صادر می کند رئیس دانشگاه می تواند تا زمان شروع اجرای حکم دستور توقف کلیه عملیات آموزشی و خدمات رفاهی دانشجو را صادر کند.

تبصره: تمرد دانشجو از پذیرش و اجرای احکام و دستوراتی که کمیته انضباطی صادر می کند، حسب ماده ۳۸ خود تخلف جدید محسوب شده و پس از رسیدگی در کمیته بدوی سبب تشدید حکم است.

ماده ۱۰۸: دبیرخانه کمیته انضباطی دانشگاه مسئول پیگیری اجرای احکام قطعی صادره توسط هر یک از کمیته انضباطی دانشگاه یا مرکزی است.

ماده ۱۰۹: درصورتیکه دانشجویی طبق نظر کمیته مرکزی به تغییر محل تحصیل محکوم شده باشد، دانشگاه مقصد، موظف به پذیرش دانشجو است و باید به نحو مقتضی و به شکلی که به روند تحصیل دانشجو، لطمه ای وارد نشود امکان ادامه تحصیل دانشجو را فراهم کند.

سایر موارد

ماده ۱۱۰: بر اساس تعلیمات اسلامی و اصول قانونی امنیت و مصونیت شهروندان و منع تجسس (اصول ۲۲و ۲۵قانون اساسی)، اعضای کمیته و کارکنان دبیرخانه کمیته انضباطی، مجاز به تجسس در زندگی خصوصی در موارد غیر مرتبط با موضوع تخلف دانشجویان نبوده و موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به تخلف دانشجو را محرمانه تلقی کرده و از افشای آن (به جز همسر، والدین یا سرپرست دانشجو حسب صلاحدید کمیته) خودداری کنند.

ماده ۱۱۱: موافقت با درخواست انصراف، میهمانی، انتقالی یا تسویه حساب دانشجویانی که پرونده تخلف آنها در کمیته انضباطی دانشگاه یا مرکزی در دست رسیدگی است یا اجرای احکام انضباطی صادرشده در خصوص آنان به انجام نرسیده است، منوط به تایید کمیته انضباطی مربوطه است.

ماده ۱۱۲: دبیر کمیته می تواند با هماهنگی رئیس کمیته انضباطی، حسب مورد از افراد مطلع برای شرکت در جلسات کمیته انضباطی، بدون داشتن حق رأی دعوت کند.

تبصره: در موارد ضروری کمیته می تواند از نظرات مرکز مشاوره استفاده کند. مشروط به اینکه این امر موجب اطاله رسیدگی به پرونده نشود.

ماده ۱۱۳: رونوشت احکام کمیته مرکزی که حاوی محرومیت دانشجو از تحصیل تا پنج سال است، باید به هیأت مرکزی گزینش دانشجو و سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شود و هیأت و سازمان مذکور موظف اند نسبت به اعمال محرومیت فوق اقدام کنند.

ماده ۱۱۴: پس از طی مراحل تجدیدنظر و صدور حکم، در صورت تنبه و اصلاح رفتار دانشجوی متخلف و رضایت شاکی خصوصی، رئیس دانشگاه می تواند بنا به تشخیص، از کمیته مرکزی تخفیف در حکم صادره را درخواست کند.

ماده ۱۱۵: چنانچه دانشجو از تحصیل یا شرکت در امتحانات محروم شده باشد و حکم انضباطی صادرشده حاوی تنبیهی کمتر از محرومیت یک نیمسال باشد، غیبت دانشجو موجه اعلام شده و از وی امتحان مجدد گرفته م یشود و در صورت محکومیت، محرومیت اعمال شده در اجرای مجازات احتساب خواهد شد.

ماده ۱۱۶ رسیدگی به هر یک از تخلفات یا جرایم ارتکابی دانشجو در داخل یا خارج از دانشگاه یا محیط های وابسته در محاکم قضایی، مانع از رسیدگی انضباطی دانشگاه نخواهد بود.

تبصره : در صورت پیگرد یا محکومیت قطعی قضایی در جرائم غیر عمد که منتهی به بازداشت موقت یا حبس شود، مدت بازداشت یا حبس، جزء سنوات دانشجو محسوب نشده و دانشجو پس از پایان مدت محکومیت می تواند ادامه تحصیل داده و دانشگاه به نحو مقتضی نسبت به ادامه تحصیل دانشجو مساعدت می کند؛ چنانچه مدت محکومیت، از مدت مجاز مقطع تحصیلی
بیشتر باشد، دانشگاه نحوه ادامه تحصیل را با موقعیت جدید آموزشی تطبیق می دهد.

ماده ۱۱۷: کلیه مکاتبات کمیته انضباطی دانشگاه با کمیته مرکزی و دیگر مراجع خارج از دانشگاه، صرفاً با امضای رئیس کمیته ها و احکام و مکاتبات کمیته مرکزی با امضای رئیس یا شخص مجاز از طرف وی صادر می شود.

تبصره : در محاسبه مهلت ها و مواعد، ملاک، روز کاری و غیرتعطیل رسمی بوده و تاریخ ابلاغ و اقدام، جزء مهلت محسوب نمی شود.

ماده ۱۱۸: چنانچه در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۲ شیوه نامه انضباطی رئیس دانشگاه دستور جلوگیری از ورود دانشجو را صادر کند، اجرای این دستور، مستلزم اطلاع رسانی به دانشجو با قید زمان شروع و پایانِ ممنوعیت است.

تبصره: مدت زمان اجرای محرومیت برای دانشجو وفق ماده مزبور، در صورت صلاحدید کمیته از مدت محرومیت اجرای حکم انضباطی دانشجو کسر می شود.

ماده ۱۱۹: در صورت احتمال تصحیح رفتار و عدم تکرار تخلف، کمیته های انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی انضباطی بنا به تشخیص می تواند اجرای تمام یا بخشی از حکم را پس از اخذ تعهد به حالت تعلیق درآورند و در صورت تکرار هر نوع تخلف، علاوه بر اعمال مجازات تخلف جدید، حکم تعلیقی هم به اجرا در خواهد آمد و استفاده از موضوع این ماده در طول مدت تحصیل دانشجو فقط یک بار مجازاست و اعتبار احکام تعلیقی به شرط عدم تکرار تخلف تا پایان تحصیل دانشجو است و در صورت عدم تکرار تخلف در طول مدت تحصیل، سوابق محکومیت از پرونده وی خارج خواهد شد.

این ماده بر کلیه موارد تخلف موضوع ماده ۶ آیین نامه شمول دارد الا در موارد اعمال شنیع، سرقت مکرر، استفاده از سلاح، عضویت یا فعالیت در گروهک های ملحد، مفسد یا محارب و توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی.

ماده ۱۲۰: پاسخگویی به مراجع ذیصلاح استعلام کننده نظیر مراجع قضایی، گزینش سازمانها و امثال آن در خصوص سوابق انضباطی دانشجویان و دانش آموختگان در دانشگاه، صرفا توسط دبیرخانه کمیته انضباطی دانشگاه یا مرکزی به عنوان تنها مرجع ذیصلاح انجام می گیرد و روش آن تابع ترتیبی است که کمیته مرکزی به عنوان رویه عملکرد مشخص می کند.

ماده ۱۲۱: دانشجویان داخلی و بین الملل کلیه دانشگاهها، دانشکدهها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی تابع وزارت علوم و وزارت بهداشت اعم از دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی، علمی کاربردی و نیز دانشجویان بورسیه نهادهای خارج از وزارتین مانند سایر وزارتخانه ها، نیروهای مسلح و حوزه های علوم دینی شاغل به تحصیل در این دانشگاهها، مشمول آیین نامه و شیوه نامه حاضر بوده و دانشگاه های مزبور ملزم به اجرای مفاد آن هستند.

تبصره ۱: با تشخیص و تفویض اختیار کمیته مرکزی، اعتراض به احکام کمیته های بدوی مجموعه های آموزش عالی هر استان، در کمیته انضباطی یکی از بزرگترین دانشگاه های آن استان یا استان هم جوار به عنوان مرجع رسیدگی امکان پذیر است؛ روش انجام آن هم به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کمیته مرکزی هر یک از وزارتین رسیده و به عنوان رویه عملکرد ابلاغ می شود.

تبصره ۲: دانشجویان بورسیه در دانشگاهها، دانشکده ها و مراکز آموزشی وابسته به نهادهای خارج از وزارتین، مانند سایر وزارتخانه ها، نیروهای مسلح و حوزه های علوم دینی مشمول آیین نامه و شیوه نامه حاضر هستند و چنانچه تعارضی بین آیین نامه های داخلی دانشگاه های مزبور و آیین نامه و این شیوه نامه به وجود آید، موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی حسب مورد به کمیته مرکزی هر یک از وزارتین ارجاع و حکم صادره لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ۳: رسیدگی به تخلفات دانشجویان آزاد شاغل به تحصیل در دانشگاه های وابسته به نهادهای خارج از وزارتین، مانند سایر وزارتخانه ها، نیروهای مسلح نیز مشمول آیین نامه و شیوه نامه حاضر هستند.

ماده ۱۲۲: کمیته مرکزی وزارتین، به عنوان عالیترین مرجع رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان، ضمن نظارت بر عملکرد و اجرای صحیح آییننامه و شیوه نامه در حوزه های رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان دانشگاهها و مجموعه های آموزش عالی تابعه، مسؤولیت برنامه ریزی، راهبری، صدور آراء وحدت رویه را بر عهده دارند؛ نظر و حکم کمیته مرکزی در خصوص
کلیه احکام صادره از سوی کمیته انضباطی دانشگاه لازم الاتباع است.

تبصره ۱: دستورالعمل برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای کمیته های انضباطی دانشگاه و دبیرخانه توسط کمیته مرکزی انضباطی تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره ۲: ارسال گزارش فعالیتها و عملکرد کمیته انضباطی دانشگاهها به دبیرخانه کمیته مرکزی به ترتیبی که تعیین و ابلاغ می کند الزامی است.

ماده ۱۲۳: کمیته مرکزی مکلف است در صورت تشخیص و در مواقع لزوم با تشکیل هیأت های ویژه نظارت بر حُسن اجرای آیین نامه و شیوه نامه و اعزام آنها به دانشگاه ها و مجموعه های آموزش عالی تابعه در سراسر کشور حسب مورد، اقدامات عملی در راستای ضمانت اجرای موازین قانونی را انجام دهد؛ کمیته انضباطی دانشگاهها موظف به همکاری کامل با هیأت های مذکور خواهند بود.

ماده ۱۲۴: کلیه مقررات، مصوبات و بخشنامه های داخلی هر یک از وزارتین که پیش از این صادر شده یا مغایر با آیین نامه مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و شیوه نامه اجرایی حاضر باشند، از درجه اعتبار ساقط و احکام و تصمیمات کمیته انضباطی برای تمامی بخش های نظام آموزش عالی لازم الاتباع است.

ماده ۱۲۵: با استناد به مصوبه جلسه سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ شورای عالی در هفت بخش شامل ۱۲۵ ماده و ۱۲۶ تبصره، اصلاح و در تاریخ اول آذرماه ۱۴۰۱ به به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دکتر محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری این شیوه نامه را برای اجرا به دانشگاه های سراسر کشور ابلاغ کرده اند.

 

فرصت دوباره برای داوطلبان کنکور

وزارت آموزش و پرورش در بیانیه‌ای اعلام کرد: داوطلبان کنکور یک بار دیگر فرصت ترمیم معدل پیدا کردند.

 

وزارت آموزش و پرورش همچنین اعلام کرد دانش آموزانی هم که پیش‌تر نمرات دروس نهایی خود را ترمیم کرده‌اند؛ یک بار دیگر اجازه دارند از این فرصت استفاده کنند.

در حقیقت درخواست آزمون ترمیم معدل از سوی داوطلبان کنکور نظام قدیم پیش از این مطرح شده بود. داوطلبانی که در سال‌های قبل در امتحانات نهایی شرکت کرده بودند و به دلیل اهمیت نداشتن این امتحانات در نتیجه کنکور در آن زمان، چندان این امتحانات را جدی نگرفتند.

فارس من| لغو سوابق دروس تخصصی در کنکور/ نمرات دروس مشترک در ترمیم سوابق تحصیلی لحاظ شود | خبرگزاری فارس

بنا بر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش از کنکور سال ۱۴۰۲، سوابق تحصیلی به صورت ۴۰ درصد در نتیجه کنکور داوطلب تأثیر گذار است. به همین دلیل داوطلبان از وزارت آموزش و پرورش خواسته بودند تا مجدداً آزمون‌های ترمیم معدل را برگزار کنند.

به دنبال درخواست بسیاری از داوطلبان کنکور که عمدتاً از داوطلبان نظام قدیم آموزشی بودند؛ روز گذشته در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مصوب شد تا دانش آموزان برای ایجاد سابقه تحصیلی مناسب و ترمیم نمرات دروس نهایی خود فقط یک بار و با پرداخت هزینه در آزمون ترمیم دروس مورد نظر شرکت کنند.

پیش از این یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری آزمون ترمیم معدل گفت: اگر از ما سوابق تحصیلی دانش آموزان را بخواهند؛ این سوابق در اختیار سازمان سنجش قرار خواهد گرفت. اما دانش آموزانی که نظام قدیم آموزشی هستند؛ باید بتوانند یک آزمونی بدهند که استاندارد باشد و بعد سوابق آنها را به سازمان سنجش ارسال کنیم.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص چگونگی برگزاری آزمون ترمیم معدل گفت: نحوه برگزاری این آزمون باید در شورای سنجش و پذیرش بررسی شود و آن وقت ببینیم به چه نتیجه‌ای می رسیم. اینکه آیا باید این آزمون‌ها در یک ماه اخیر برگزار شود یا به آینده موکول شود یا چه تعداد آزمون می‌تواند برگزار شود؛ باید منتظر بررسی شورای سنجش و پذیرش و شورای عالی آموزش و پرورش باشیم.

 

کلاس‌های درس علوم پزشکی اهواز مجازی برگزار می‌شود

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: کلیه کلاس‌های درس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در هفته جاری به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

دکتر شهنام عسکرپور شنبه شب در این باره به خبرنگاران بیان کرد: با تصمیم مدیران دانشگاه کلیه کلاس‌ها به استثنای کارورزها در هفته جاری به صورت مجازی برگزار می‌شود.

وی افزود: هدف دانشگاه علوم پزشکی اهواز ایجاد فضایی مناسب و آرام برای تحصیل دانشجویان است.

 

کلاس‌های دانشگاه صنعتی شریف حضوری است


زلفی گل گفت: کلاس‌های دانشگاه صنعتی شریف حضوری است و درخصوص چگونگی برگزاری کلاس‌ها در آینده نیز شورای دانشگاه و هیات رئیسه این دانشگاه تصمیم‌ می‌گیرند.

 

محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در گفتگو با خبرنگاران گفت: دوره جوانی، رویکرد و مطالبات خاص خود را دارد و طبیعی است این شور و نشاط در عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بروز و ظهور داشته باشد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: خوشبختانه همکاران دانشگاهی، یاوران علمی، دانشجویان و اساتید ما خودشان مسیر آموزششان را پی می‌گیرند. بدیهی است که مطالبات دانشجویان باید شنیده شود و ما موظف هستیم پاسخگوی آن‌ها باشیم و باید سعی کنیم در حد توانمان شرایطی را مهیا کنیم که جامعه فرهیخته دانشگاهی ما بتوانند در پیشرفت علم و فناوری اثربخش‌تر از گذشته باشد.

زلفی‌گل درباره برگزاری کلاس‌های دانشگاه اظهار کرد: اکنون برگزاری کلاس‌ها حضوری است و مگر در موارد خاصی که شرایط خاص مانند مشکلات خوابگاهی وجود داشته باشد در غیر اینصورت برگزاری کلاس‌ها مجازی است.

وی درباره چگونگی برگزاری کلاس‌های دانشگاه شریف گفت: کلاس‌های دانشگاه صنعتی شریف حضوری است برای ورودی‌ها با توجه به شرایط و امکانات خاص تاکنون مجازی بوده است؛ درخصوص چگونگی برگزاری کلاس‌ها در آینده نیز شورای دانشگاه صنعتی شریف و هیات رئیسه این دانشگاه تصمیم‌گیری خواهند کرد.

 

 

حضور در دانشگاه‌ها با جدیت ادامه دار خواهد بود


بهادری جهرمی با اشاره به حضورش در دانشگاه گفت: طبعا زمانی که دانشگاه‌ها ایام تعطیلات‌شان تمام شده بود اقتضا می‌کرد که این حضور اتفاق بیفتد‎‎.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به حضورش در دانشگاه گفت: اساسا دانشگاه محل گفت و شنود و مباحثه است و اصلی‌ترین محل آزاد اندیشی است. طبعا زمانی که دانشگاه‌ها ایام تعطیلاتشان تمام شده و باز شده بودند اقتضا می‌کرد که این حضور در دانشگاه‌ها اتفاق بیفتد‎‎. کمااینکه  به سبب بحران کرونا تقریبا سه سال کلاس‌های دانشگاه به صورت غیر حضوری برگزار می‌شد و با توجه به این حوادث اخیر هم این حضور لزوم مضاعفی پیدا کرده بود.

وی افزود: تمام اعضای هیات دولت هم پیش از این در دانشگاه حاضر شده بودند و هم پس از این حاضر خواهند شد و پاسخگوی هرگونه سوال و مساله‌ای خواهند بود. وقتی که ما در دانشگاه می‌رویم از گفتگو‌های دانشجویان و اساتید عزیز استفاده می‌کنیم و این رفت و آمد متقابل پیشتر هم بوده است. برای مثال رئیس جمهور محترم حدود ۶ بار در دانشگاه حاضر شده اند و جلسات متقابلی هم دانشگاهی در نهاد ریاست جمهوری داشتند که این مسیر انشاالله با سرعت و جدیت ادامه خواهد داشت.

وزارت بهداشت مجوز تاسیس پارک علم و فناوری در حوزه سلامت صادر می‌کند

وی همچنین در جمع خبرنگاران گفت: با رویکرد تحقق شعار سال و حمایت از شرکت های دانش بنیان، علاوه بر پارک های علم و فناروی که مجوز خود را از وزارت علوم دریافت می کنند و مزایای قانونی به آنها تعلق می گیرند، امروز هیات وزیران مصوب کرد که وزارت بهداشت هم بتواند مجوزهای تاسیس این پارک‌ها را در حوزه تخصصی این وزارتخانه تاسیس کند و همه مزایای مشمول پارک‌ها نیز به آنها تعلق گیرد تا شاهد رشد و شتاب در حوزه شرکت های دانش بنیان تخصص بهداشت درمان باشیم.

وی با اشاره به اینکه جلسه امروز هیات دولت به ریاست آیت‌الله رییسی برگزار شد، اظهار داشت: در جلسه امروز گزارشی از تامین برخی از داروهای آنتی بیوتیک و دلیل در تاخیر و قصور ارایه شد و وزیر بهداشت نیز گزارشی در این خصوص ارایه کرد.

سخنگوی دولت افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشی از این موضوع و بانک مرکزی هم درباره ارز به هیات وزیران ارایه کردند.

بهادری جهرمی با برشمردن مصوبات هیات دولت گفت: یکی از مصوبات موافقت با طرح شناورسازی ساعات کاری در دستگاه‌های اجرایی در استان تهران بود و قرار است تا پایان آبان این کار انجام و گزارشی در پایان این ماه ارایه شود.

وی افزود: در جلسه امروز آیین‌نامه اختصاص سهمیه قیر برای راهسازی روستایی و شهری به تصویب رسید.

مدارس و دانشگاه‌های این استان فردا تعطیل شد

ایرنا نوشت:  طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، به علت افزایش شیوع بیماری آنفلوآنزا، مدارس و دانشگاه‌های استان، فردا چهارشنبه چهارم آبان‌ماه تعطیل است.

 

با توجه به اعلام مراکز آموزشی مبنی بر افزایش موارد ابتلا به علائم تنفسی و به استناد دستورالعمل پیشگیری و مقابله با بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا، ابلاغی از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه‌های علوم پزشکی و با هدف حفظ سلامتی دانش‌آموزان و دانشجویان عزیز به دستور استاندار کردستان فردا چهارشنبه چهارم آبان‌ماه تمام مدارس و دانشگاه‌های سطح استان تعطیل است.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی کردستان، آنفلوآنزا در چند روز اخیر افزایش قابل توجهی داشته و اگر مراقبت ها جدی نشود، روند افزایشی همچنان ادامه خواهد داشت.

تصاویر | حواشی حضور سخنگوی دولت در دانشگاه قم

 

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم، صبح دوشنبه (۳ آبان ۱۴۰۱) برای سخنرانی و گفت‌وگو با دانشجویان در دانشگاه قم حضور یافت./ایرنا

 

تصاویر | حضور شبانه سخنگوی دولت در دانشگاه قم/ از بازار داغ سلفی تا حضور در خوابگاه دختران

بهادری جهرمی سخنگوی دولت با حضور در خوابگاه دانشجویان دانشگاه قم با آنان دیدار و گفتگو کرد. منبع: مهر

 

عکس| ناهار خوردن عادل فردوسی‌پور روی زمین مقابل سلف دانشگاه شریف

 

به گزارش آرمان آرا ؛چند روزی است که دانشجویان دانشگاه شریف نهارها را در حیاط و مقابل سلف می خورند و پس از اتفاقاتی که در سلف این دانشگاه رخ داد، وارد آن نمی شوند.

ظهر امروز عادل فردوسی پور مجری محبوب برنامه 90 و گزارشگر فوتبال که استاد دانشگاه شریف هم هست، در جمع دانشجویان این دانشگاه مقابل سلف حاضر شد و با آنها روی زمین نهار خورد.

عکس| ناهار خوردن عادل فردوسی‌پور روی زمین در دانشگاه شریف

عکس| ناهار خوردن عادل فردوسی‌پور روی زمین در دانشگاه شریف

 

اعتراض را به گونه‌ای مطرح کنیم که شنیده شود


سخنگوی دولت گفت: اعتراض را به گونه‌ای مطرح کنیم که قابلیت شنیده شدن داشته باشد نه اینکه برخی با طراحی به اعتراضات ورود کنند.

 

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با عنوان «بی‌واسطه با دولت» به حوادث اخیر در کشور گریزی زد و اظهار داشت: این دولت آنقدر غیرت داشت به محض آنکه حادثه ناگوار حادثه مهسا امینی دختر این ملت را شنید، نه در سطح استاندار و فرماندار بلکه شخص رییس جمهور از سفر خارجی دستور پیگیری را داد و به محض ورود به ایران نیز با خانواده وی گفتگو کرد.

وی با بیان اینکه مسئولان در سطح ملی پیگیر حقوق مهسا امینی شدند و موضوع را مورد پیگیری قرار دادند، افزود: بعید می‌دانم دولت‌مردانی با غیرت‌تر از این دولت‌مردان در هیچ کجای جهان بشود پیدا کرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه درگذشت مهسا امینی یک بهانه برای نمایان شدن اعتراض‌های گذشته شد، اظهار داشت: فکر نکنید این حادثه فقط برای شما تلخ است؛ فکر نمی‌کنم فردی بیشتر از کسانی که دختری از دست داده است، تلخی این خبر را درک کند؛ من با پوست و گوشت و استخوانم از دست دادن فرزند را درک می‌کنم، چون فرزند از دست دادم، اما این بهانه شد، زیرا از قبل دشمنان برنامه ریزی کردند.

بهادری جهرمی خاطر نشان کرد: نکته این است که اگر نسبت به موضوعی اعتراض می‌کنیم، به گونه‌ای مطرح کنیم که قابلیت شنیده شدن و پیگیری را داشته باشد نه اینکه برخی با طراحی قبلی بهره برداری از اعتراض‌ها ورود کنند که اجازه شنیده شدن حرف حق معترض هم ندهند.

بهادری جهرمی در ادامه به منابع غنی ایران و جایگاه کشور اشاره کرد و گفت: برای اینکه به جایگاه در خور شایسته ایرانی دست یابیم دو موضوع مطرح می‌شود نخست اینکه به درستی این منابع و نیروی انسانی را مدیریت کنیم و امکان شکوفا شدن استعداد و شرایط بروز آن را فراهم کنیم.

وی با یادآوری اینکه به واسطه سوء مدیریت داخلی و نظام پادشاهی، دچار عقب ماندگی هستیم، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران بخشی از مشکل مدیریت کشور حل و تلاش کرد نظام مردم سالار را ایجاد کند تا رشد کشور محقق شود و به صعود جهشی برسیم.

سخنگوی دولت با طرح این سوال که آیا آنچه انتظار می‌رفت محقق شده است، گفت: برداشت من این است که صعود ما در ۵٠ سال قبل قابل قبول است، اما با آنچه مورد انتظار است فاصله زیادی دارد؛ صعود ما نسبت به قبل جهشی شده، اما نسبت به توان و امکان و ظرفیت کشور بسیار فاصله دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات توسعه کشور به سوء تدبیر باز می‌گردد و بخشی هم متوجه رقبای بیرونی است، اظهار داشت: معلوم است وقتی جمهوری اسلامی با این توان و موقعیت راهبردی می‌خواهد به سابقه تمدنی خود برگردد، رقبا اجازه نخواهند داد و خوشحال نخواهند شد و تمام توان و تلاش خود را معطوف می‌کنند تا این صعود اتفاق نیفتد.

سخنگوی دولت در حین شعار‌های دانشجویان معترض گفت: ما بعد از انقلاب و بعد از آن که بخشی از مشکلات را برطرف کردیم و بخشی هم باقی است، با مشکل جدی خارجی روبرو شدیم و آن اینکه رقبا چشم دیدن رشد ایران را ندارند.

بهادری جهرمی تاکید کرد: وضعیت جایگاه علمی امروز ایران با ۵۰ سال قبل قابل مقایسه نیست و دشمنی رقبا نتوانسته ایران را متوقف کند، ولی سرعت را کاهش داده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دشمن نتوانسته این ملت را در صعود به قله‌های پیشرفت متوقف کند، اظهار داشت: موتور پیشران کشور در موفقیت‌ها، جوانان نخبه ایرانی بودند.

اعلام ممنوعیت برخی دانشجویان «شریف» از ورود به دانشگاه / اتهام: نقش داشتن در «فضای ناآرام اخیر»

ایسنا نوشت: دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد تعداد معدودی از دانشجویان این دانشگاه که در فضای ناآرام اخیر نقش داشته‌اند، به صورت موقت از ورود به شریف منع هستند.

دانشگاه صنعتی شریف در کانال خود در فضای مجازی اعلام کرد: تعداد معدودی از دانشجویانی که در ارزیابی اولیه انجام شده در ایجاد فضای ناآرام در دانشگاه، نقش داشته‌اند جهت مصلحت دانشگاه و خودشان به صورت موقت از حضور در دانشگاه منع شده‌اند.

این دانشگاه تاکید کرد که این تصمیم، با سخنرانی و حضور در تجمع‌های دارای مجوز دانشگاه ارتباطی ندارد و بدیهی است، بررسی دقیق و عنداللزوم ارجاع پرونده ایشان به کمیته انضباطی در دستور قرار خواهد گرفت.

گفته می‌شود پس از برگزاری جلسه تریبون آزاد دانشجویان شریف با رئیس و معاونین این دانشگاه، از ورود محمد ملانوری، دانشجوی دکتری اقتصاد این دانشگاه ممانعت شد.

در پی درگیری لفظی این دانشجو با حراست دانشگاه، حراست با پلیس تماس گرفته و لحظاتی بعد این دانشجو توسط پلیس بازداشت شده است. در نهایت ساعاتی بعد آزاد شد.

بنا بر اعلام دانشگاه صنعتی شریف، بازداشت شدن این دانشجو ارتباطی به حضور او در تریبون آزاد ندارد و علت بازداشت شدن او توسط پلیس، بی‌احترامی و رفتارهای او در برخورد با حراست بوده و ملانوری و برخی دیگر از دانشجویان شریف به علت نقش داشتن در اعتراضات اخیر این دانشگاه از ورود به دانشگاه منع شده‌اند.

 

233236

رییس دانشگاه شهید بهشتی: دانشجویان در چارچوب قانون حق اعتراض دارند/ ممکن است مجبور شویم دانشجویی را به مشاوره یا روان‌پزشک ارجاع دهیم

ایسنا نوشت: رئیس دانشگاه شهیدبهشتی اظهار کرد: همان‌طور که ماده ۲۷ قانون اساسی به افراد اجازه‌ اعتراض می‌دهد، دانشجویان در چارچوب قوانین و قواعد حق اعتراض دارند اما حضور در کلاس را نباید تعطیل کنند؛ ما با این دید، به تشکل‌ها اجازه اعتراض می‌دهیم اما این کار نباید مخل امور دانشگاه شود.

دکتر سعدالله نصیری‌قیداری در جلسه گفت و شنود با دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری گفت: در حدود چهار هفته که از ترم نخست سال ۱۴۰۱ می‌گذرد، بالغ بر ۴۰ ساعت با همکاران و دانشجویان، چه در خوابگاه‌ها و سالن‌ها و کلاس‌ها گفتگو کرده‌ام و آغاز این صحبت‌ها همیشه این بوده که دانشگاه محیطی پویا و زنده است و مسائل جامعه را می‌فهمد و درک می‌کند.

رئیس دانشگاه شهیدبهشتی اظهار کرد: واقعیت این است که به دانشگاهیان نه می‌توان دروغ گفت و نه می‌توان با آنان بازی سیاسی کرد. به ویژه اینکه جوانان نسل جدید نسبت به زمانی که ما دانشجو بودیم، منابع آگاهی بیشتری دارند؛ بنابراین راهی به غیر از گفت‌ و گو برای تعامل با آنان به ذهن بنده نمی‌رسد.

دکتر نصیری تصریح کرد: تا کنون تمام جلسات گفت و گو با احترام و درک متقابل و نتیجه خوب برگزار شده و به شخصه از کلیه‌ نشست‌ها رضایت داشته‌ام. دلیل این امر این است که حتی اگر مجبور به معرفی دانشجویی به کمیته انضباطی شویم، اساتید همین دانشگاه که نقشی پدرانه در قبال دانشجویان ایفاء می‌کنند در کمیته حضور دارند و قصد کمیته انضباطی هم آسیب رساندن به دانشجویان نیست. ممکن است مجبور شویم دانشجویی را به مشاوره یا روان‌پزشک ارجاع دهیم، چرا که قرار نیست امنیت ۲۰ هزار دانشجو را به خاطر تعداد حداقلی از دانشجویان که خاطی هستند به خطر بیندازیم.

بر حفظ جایگاه علمی دانشگاه شهید بهشتی تأکید داریم

رئیس دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به مطالبات دانشجویان، با تأکید بر اهمیت حفظ جایگاه دانشگاه شهید بهشتی در کنار تسهیل شرایط فارغ‌التحصیلی دانشجویان دکتری گفت: با توجه به حکم دیوان عدالت اداری و محدودیت‌های موجود در کشور برای چاپ مقالات در مجلات بین‌المللی، تصمیم بر این شده کفایت دفاع از رساله‌ دکتری در دانشگاه شهید بهشتی، به حدی باشد که دانشجو و رتبه‌بندی دانشگاه شهید بهشتی هیچ یک آسیب نبینند؛ چرا که اگر بر چاپ این مقالات اصرار بورزیم، دوره‌ تحصیل دانشجویان دکتری خیلی افزایش می‌یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از بازسازی تمام خوابگاه های دانشجویی خبر داد و با اشاره به مشکلات اسکان دانشجویان تصریح کرد: در سال‌های گذشته خوابگاه در اختیار تمام دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از جمله فاقد تراز هم قرار می‌گرفت؛ اما به این دلیل اینکه فارغ‌التحصیلی تعدادی از دانشجویان در نتیجه‌ شیوع کرونا طولانی شد، اختصاص خوابگاه با چالش مواجه شد و مجبور شدیم از درآمدزایی ساختمان‌هایی که در اختیار مرکز آموزش‌های تخصصی است صرف نظر و آن‌ها را برای اسکان در اختیار دانشجویان فاقد شرایط قرار دهیم که نتوانسته‌اند فارغ‌التحصیل شوند.

پردیس زیرآب، پردیس دانشجویان خارجی می‌شود

دکتر نصیری از ایجاد پردیس دانشجویان خارجی دانشگاه شهید بهشتی در آینده‌ نزدیک خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تصمیم براین است که پردیس زیرآب دانشگاه شهید بهشتی را به پردیس دانشجویان خارجی تغییر کاربری دهیم که امیدواریم این تصمیم در جلسه‌ آینده هیات امنا به تصویب برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: از روسای دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها می‌خواهم اساتید در پروژه‌هایی که در دانشگاه اجرا می‌کنند، دانشجویان تحصیلات تکمیلی را درگیر کنند.

رئیس دانشگاه شهیدبهشتی افزود: به پیشنهاد آقای دکتر پرند، رئیس سابق پارک علم و فناوری، برای مهارت‌آموزی و آموختن کسب و کار در حدود ۲۰ مرکز نوآوری در دانشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی ایجاد کردیم که دانشجویان را به استفاده از این امکانات دعوت می‌کنم.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در دانشگاه شهید بهشتی طرحی به نام «توانش» به منظور مهارت‌آموزی تدوین و به وزارت عتف ارائه شد و وزارتخانه‌ مذکور درخواست کرده این دانشگاه آن را به صورت پایلوت ایجاد کند و اگر موفق بود در سطح ملی اجرا شود. در حال حاضر این طرح با بودجه‌ کم در دانشگاه در حال اجرا است.

رئیس دانشگاه شهیدبهشتی با بررسی  و آسیب شناسی تالیف کتاب در حوزه های دانشی تصریح کرد: در علوم پایه و مهندسی استادان چندان برای نوشتن کتاب دست به قلم نمی‌برند و بیشتر مقاله می‌نویسند. انتظار می‌رود در رشته‌های مدیریت و حسابداری استادان کتاب‌های به‌روز بنویسند و جزوه‌هایی که از نظر علمی کیفیت بالایی ندارند، دیگر تدریس نشوند.

وی در پایان تاکید کرد: بنده از تمام دانشجویان، به ویژه دانشجویان رشته‌ مدیریت دعوت می‌کنم در کنار بیان مشکلات، برای آن‌ها راه‌حل و پیشنهاد ارائه دهند و برای حل مسائل کمک کنند.

به گزارش آرمان آرا، در این نشست، برخی از دانشجویان مطالباتی از جمله تسهیل شرایط پژوهشی و رفاهی دانشجویان دکترا از جمله حد کفایت دفاع از رساله‌ و شرکت دادن دانشجویان در پروژه‌ها، ترسیم شفاف‌تر آینده‌ دانشجویان و تدوین کتب درسی جدید به جای تدریس جزوات را مطرح کردند.

۲۳۳۲۳۳

انواع وام دانشجویی

جدول مبالغ جدید وام‌های دانشجویی و زمان پرداخت آن منتشر شد

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بخشنامه جدول زمانبندی اعطای وام‌های دانشجویی به همراه جدول مبالغ جدید وام‌های دانشجویی در نیم سال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را به روسای دانشگاه ها ابلاغ کرد.

 

به گزارش آرمان آرا، مسعود گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم جدول زمانبندی اعطای وام‌های دانشجویی در نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به همراه جدول مبالغ جدید وام‌های دانشجویی خواهشمند است به منظور تسریع در را به رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه ثبت اطلاعات متقاضیان و ارسال لیست‌های وام در بازه زمانی تعیین شده اقدام لازم مبذول گردد:

سامانه دانشجویی (پورتال صندوق) از روز پنجشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۱ تا روز چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ برای ثبت تقاضای وام‌های تحصیلی، شهریه و مسکن متاهلی دانشجویان و از روز شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ تا روز چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ برای ثبت تقاضای وام ضروری فعال خواهد بود. لذا ضرورت دارد تمامی دانشجویان متقاضی واجد شرایط نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه مذکور بر اساس جدول زمانبندی اقدام کنند.

کاربران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از روز شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ تا روز جمعه ۲۵ آذر ۱۴۰۱ می‌توانند نسبت به بررسی و تأیید درخواست‌های وام و ارسال لیست به صندوق در سامانه فاز ۲ اقدام نمایند.

برای جلوگیری از برگشت وام، هنگام تأیید لیست و ارسال به صندوق نسبت به فعال و به روز بودن شماره حساب دانشجویان و شماره شبای دانشگاه‌ها (به ویژه مؤسسات غیرانتفاعی- غیردولتی، ترجیحًا در بانک مورد تعهد با صندوق) اطمینان حاصل نمایند.

نظر به اینکه صرفًا دانشجویانی که اطلاعات هویتی و تحصیلی آنها به سامانه تبادل اطلاعات آموزشی وزارت عتف (GSB (ارسال شده باشد می‌توانند نسبت به تشکیل پرونده و ثبت تقاضای وام اقدام نمایند، ضروری است دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با قید فوریت نسبت به تبادل و بروز ر سانی مستمر اطلاعات آموزشی دانشجویان در درگاه تبادل اطلاعات وزارت متبوع به صورت برخط اقدام نمایند.

دانشجویان ورودی جدید و ورودی سال‌های گذشته که برای اولین بار اقدام به ایجاد پرونده یا ثبت مقطع جدید در پورتال دانشجویی می‌نمایند، صرفًا با ارائه نسخه جدید سند تعهد امکان دریافت وام را خواهند داشت.

در زمان ثبت اطلاعات سند تعهد در پرونده دانشجویان ضروری است مشخصات ضامن یا ضامنین از طریق وب سرویس سازمان ثبت احوال (توسط کاربران دانشگاه‌ها) استعلام و تائید شود.

به دلیل تداوم شرایط اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور، اخذ گواهی کسر از حقوق از متقاضیان وام‌های دانشجویی در نیمسال تحصیلی جاری الزامی نمی‌باشد.

نظر به اینکه از سال تحصیلی جدید وام ویژه دکتری نیز در قالب وام تحصیلی مقطع دکتری (به صورت ۶ ماهه) اعمال و اعتبار آن نیز در سر جمع اعتبار وام تحصیلی در نظر گرفته شده، شایسته است اطلاع رسانی و تمهیدات لازم برای پرداخت وام مذکور به دانشجویان شاغل به تحصیل متقاضی واجد شرایط مقطع دکتری در چارچوب ظوابط مربوطه در اولویت قرار گیرد.

در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت وام تحصیلی دانشجویان متأهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد خواهد بود. با توجه به جایگزینی وام ضروری رویداد «خرید لوازم کمک آموزشی» به جای رویداد «به تشخیص ریاست صندوق»، دانشجویانی که قبلاً از وام ضروری رویداد تشخیص ریاست صندوق بهره مند شده‌اند امکان استفاده از وام رویداد خرید لوازم کمک آموزشی را ندارند.

پرداخت وام شهریه به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که اسامی آنان از سوی این دو نهاد معرفی شده و قبًلا در سامانه بارگذاری گردیده است، پس از انتخاب گزینه «شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی» در پورتال دانشجویی و ثبت درخواست وام توسط دانشجو انجام می‌شود. از این رو کارشناسان دانشگاه می‌بایست ضمن الصاق صورتحساب مالی نیمسال جاری دانشجو در پرونده فاز ۲ وی، نسبت به ثبت کل مبلغ شهریه در سامانه اقدام نمایند تا پس از کسر سهم پرداختی نهادهای حمایتی از کل شهریه دانشجو، مبلغ وام مازاد شهریه توسط سامانه محاسبه و اعمال گردد. شایان ذکر است: الف) عدم ثبت درخواست این وام به منزله انصراف از دریافت وام مازاد شهریه می‌باشد. ب) پس از ثبت درخواست این وام، امکان استفاده از وام شهریه صندوق و یا بانک در این نیمسال وجود نخواهد داشت. ج) دانشجویان تحت پوشش متقاضی وام مذکور نیاز به ارائه معرفی نامه به دانشگاه ندارند.

توزیع اعتبار در نیمسال جاری برای وام‌های تحصیلی، شهریه و ضروری به صورت غیرمتمرکز بوده و به هر دانشگاه به صورت مجزا تخصیص داده می‌شود و صرفًا اعتبار وام مسکن متأهلی به صورت متمرکز پیش بینی شده است. لذا شایسته است با رعایت ضوابط و مقررات در چارچوب اعتبارات ابلاغی با در نظر داشت محدودیت‌های اعتبارات، برنامه ریزی لازم برای اعطای وام به دانشجویان مستعد کم بضاعت در اولویت قرار گیرد.

به منظور تسریع در روند پرداخت لیست‌های وام، شایسته است نسبت به ارسال کمترین تعداد لیست با بیشترین تعداد متقاضیان اقدام گردد. بدیهی است لیست‌های ارسالی به ترتیب زمان ارسال به صندوق در اولویت پرداخت خواهد بود.

جدول مبالغ وام‌های دانشجویی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

نوع وام مقطع تحصیلی / شهر / رویداد مبلغ (میلیون تومان) توضیحات
تخصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۲.۵

دانشجویان روزانه دانشگاه‌های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه‌های اجرایی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای

کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه‌ای و دکترای پیوسته ۳
دکتری تخصصی ناپیوسته ۶.۵
ودیعه مسکن متاهلی شهر تهران ۳۵
کلان شهرها ۳۰
سایر شهرها ۲۵
ضروری ازدواج ۶.۵
تولد فرزند دانشجوی متأهل ۶.۵
دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات (جراخی) ۶.۵
دانشجویان مبتلا به بیماری‌های خاص و پرهزینه ۶.۵
بیماری خاص و پر هزینه یکی از اعضا تحت تکفل دانشجو ۶.۵
دانشجویان توان خواه ۶.۵
خرید لوازم کمک آموزشی ۶.۵
دانشجویان برتر، نمونه کشوری و مبتکر ۴
دانشجویان قهرمان ورزشی ۴
حوادث و بلایای طبیعی ۴
فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند دانشجو ۴
شهریه کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۱.۵

دانشجویان نوبت دوم دانشگاه‌های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه‌های اجرایی، آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و به دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور، جامع علمی و کاربردی، آزاد اسلامی و مؤسسات غیردولتی – غیرانتفاعی

کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه‌ای و دکترای پیوسته ۳
دکتری تخصصی ناپیوسته ۶.۵

مبلغ وام تحصیلی دانشجویان متأهل حداکثر تا دوبرابر مبلغ وام دانشجویان مجرد می‌باشد.

ثبت نام و انتخاب واحد ترم پیام نور

مهلت حذف و اضافه دانشگاه پیام نور تمدید شد

دانشگاه پیام نور مهلت ثبت نام و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 را تمدید کرد

 

به گزارش پایگاه خبری آرمان آرا مهلت ثبت نام و حذف و اضافه ترم مهر 1401 برای کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی جدید در سیستم گلستان تا 30 مهر تمدید شد

کلیه دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور تا تاریخ اعلام شده می توانند با مراجعه به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnunews.com نسبت به حذف و یا اضافه واحدهای خود اقدام کنند

تعداد واحد مجاز در حذف و اضافه پیام نور
در حذف و اضافه پیام نور محدودیتی برای حذف و یا اضافه کردن واحدها از نظر تعداد و یا انتخاب دروس وجود ندارد یعنی دانشجویان می توانند با رعایت پیش نیاز ، همنیاز دروس و با رعایت سقف مجاز انتخاب واحد یک یا همه دروس را حذف و اضافه کنند

یشنیاز و همنیاز دروس در دانشگاه پیام نور
* کلیه دانشجویان موظف به رعایت پیش نیاز و همنیاز دروس براساس آخرین لیست ارائه دروس می باشند توجه داشته باشید در سیستم گلستان تلاش شده است همه پیش نیاز ها و همنیازها برای دروس ثبت شود اما ملاک پیش نیازها آخرین لیست ارائه دروس است پس با مطالعه لیست ارائه دروس خود از بوجود آمدن مشکل در آینده پیشگیری کنید. منابع مطالعه ترم تابستان همان منابع نیمسال دوم می باشد که در آدرس زیر موجود است
برای مشاهده آخرین لیست ارائه دروس و منابع ترم مهر 1401 پیام نور کلیک کنید
* در صورتی که قبلا درس پیشنیاز را رد شده اید می توانید با درس پس نیاز آن همنیاز کنید
(غیبت در امتحان این امتیاز را برای شما بوجود نمی آورد)
* دانشجویان ترم آخر اگر ترم آخر باشند نیازی به رعایت پیش نیاز و همنیاز ندارند البته سیستم به آنها اخطار میدهد که باید برای رفع اخطار به کارشناس رشته مراجعه کنند

 

پرداخت شهریه متغیر
برای انجام حذف و اضافه پرداخت شهریه متغیر الزامی نیست و مهلت پرداخت شهریه متغیر تا قبل از شروع امتحانات است

 

 

حذف و اضافه دانشگاه پیام نور

آخرین مهلت حذف و اضافه دانشگاه پیام نور

مهلت حذف و اضافه ترم مهر دانشگاه پیام نور فردا چهارشنبه به پایان می رسد

 

 

به گزارش پایگاه خبری آرمان آرا مهلت حذف و اضافه ترم مهر 1401 برای کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در سیستم گلستان فردا چهارشنبه 20 مهر به پایان میرسد

کلیه دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور تا تاریخ اعلام شده می توانند با مراجعه به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnunews.com نسبت به حذف و یا اضافه واحدهای خود اقدام کنند

 

ورودی های جدید
ورودی های جدید پیام نور نیز در همین بازه زمانی باید نسبت که حذف و اضافه اقدام کنند

 

تعداد واحد مجاز در حذف و اضافه پیام نور
در حذف و اضافه پیام نور محدودیتی برای حذف و یا اضافه کردن واحدها از نظر تعداد و یا انتخاب دروس وجود ندارد یعنی دانشجویان می توانند با رعایت پیش نیاز ، همنیاز دروس و با رعایت سقف مجاز انتخاب واحد یک یا همه دروس را حذف و اضافه کنند

یشنیاز و همنیاز دروس در دانشگاه پیام نور
* کلیه دانشجویان موظف به رعایت پیش نیاز و همنیاز دروس براساس آخرین لیست ارائه دروس می باشند توجه داشته باشید در سیستم گلستان تلاش شده است همه پیش نیاز ها و همنیازها برای دروس ثبت شود اما ملاک پیش نیازها آخرین لیست ارائه دروس است پس با مطالعه لیست ارائه دروس خود از بوجود آمدن مشکل در آینده پیشگیری کنید. منابع مطالعه ترم تابستان همان منابع نیمسال دوم می باشد که در آدرس زیر موجود است
برای مشاهده آخرین لیست ارائه دروس و منابع ترم مهر 1401 پیام نور کلیک کنید
* در صورتی که قبلا درس پیشنیاز را رد شده اید می توانید با درس پس نیاز آن همنیاز کنید
(غیبت در امتحان این امتیاز را برای شما بوجود نمی آورد)
* دانشجویان ترم آخر اگر ترم آخر باشند نیازی به رعایت پیش نیاز و همنیاز ندارند البته سیستم به آنها اخطار میدهد که باید برای رفع اخطار به کارشناس رشته مراجعه کنند

 

پرداخت شهریه متغیر
برای انجام حذف و اضافه پرداخت شهریه متغیر الزامی نیست و مهلت پرداخت شهریه متغیر تا قبل از شروع امتحانات است

 

 

ثبت نام و انتخاب واحد ترم پیام نور

تمدید مهلت انتخاب واحد ترم مهر ۱۴۰۱ پیام نور

دانشگاه پیام نور مهلت ثبت نام و انتخاب واحد ترم مهر 1401 را برای کلیه دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری تمدید کرد

 

به گزارش آرمان آرابراساس آنچه که دانشگاه پیام نور اعلام کرده است مهلت ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 برای کلیه دانشجویان ورودی قدیم تا 1 شهریور تمدید شده است

دانشجویان پیام نور برای ثبت نام و انتخاب واحد همانند نیمسال های گذشته باید با مراجعه به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر “ثبت نام –> عملیات ثبت نام –> ثبت نام اصلی” نسبت به انتخاب واحد خود اقدام کنند.

برای ورود به سیستم گلستان بهتر است از لینکهای دسترسی سریع استفاده کنید
(دسترسی سریع به سیستم گلستان کلیک کنید) لینک سرور اصلی
دسترسی سریع سیستم گلستان با کلیه مرورگرها و حتی گوشی موبایل قابل باز کردن است
(دسترسی سریع به سیستم گلستان کلیک کنید) سرور کمکی
با کلیه مرورگرها و حتی گوشی موبایل

 


شروع کلاس ها در نیمسال اول 1402-1401 دانشگاه پیام نور:
شروع تشکیل کلاس های ترم اول پیام نور از تاریخ 12 شهریور 1401 می باشد که ممکن است در برخی مراکز این تاریخ متفاوت باشد.

برای اطلاع از برنامه کلاسی دانشجویان پیام نور باید پس از انتخاب واحد به گزارش ۱۰۱ در سیستم گلستان مراجعه کنند
یا اینکه ممکن است مرکز شما برنامه کلاسی را در سایت مرکز خودتان قرار داده باشد
به تازگی برخی مراکز برنامه کلاسی را در سایت سهبا به آدرس sahba.pnunews.com منتشر می کنند

 

 


 

تاریخ امتحانات :
تاریخ امتحانات ترم اول دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 1402-1401  از 19 آذر تا 20 دی 1401 می باشد

 


معرفی به استاد :
معرفی به استاد شرایط خاصی دارد و فقط شامل دانشجویان خاصی می شود
برای مشاهده شرایط معرفی به استاد پیام نور کلیک کنید
زمان انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد در نیمسال اول از 12 شهریور تا 8 آذر 1401 تعیین شده است

 


نمره میان ترم :
آخرین مهلت برای ثبت نمره میان ترم در این نیمسال تا 21 آذر 1401 اعلام شده است

 

برای ورود به سیستم گلستان بهتر است از لینکهای دسترسی سریع استفاده کنید
(دسترسی سریع به سیستم گلستان کلیک کنید) لینک سرور اصلی
دسترسی سریع سیستم گلستان با کلیه مرورگرها و حتی گوشی موبایل قابل باز کردن است
(دسترسی سریع به سیستم گلستان کلیک کنید) سرور کمکی
با کلیه مرورگرها و حتی گوشی موبایل

 

 

 

 


نبودن دروس در فایل انتخاب واحد :
اگر درسی را می خواستید انتخاب واحد کنید و در فایل قسمت انتخاب واحد نبود راهی ندارید بجز این که به کارشناس رشته خود مراجعه کنید

 


پرداخت شهریه قبل از انتخاب واحد
دانشجویان پیام نور برای آنکه بتوانند انتخاب واحد کنند ابتدا باید شهریه ثابت این ترم را پرداخت کنند اگر دانشجویی در زمان انتخاب واحد نسبت به پرداخت شهریه ثابت اقدام نکند در زمان حذف و اضافه می تواند نسبت به پرداخت شهریه ثابت و انتخاب واحد نیز اقدام کند
دانشجویان پیام نور برای پرداخت شهریه متغیر تا قبل از شروع امتحانات فرصت دارند

کاملترین راهنمای پرداخت شهریه پیام نور کلیک کنید

 


پرداخت شهریه ثابت و عدم انتخاب واحد
اگر شهریه ثابت  را پرداخت کنید ولی انتخاب واحد نکنید این پول واریزی از شهریه ترم بعد شما کم می شود اما اگر انتخاب واحد کردید ولی در امتحانات شرکت نکردید شما نه تنها شهریه ثابت را از دست می دهید بلکه شهریه متغیر واحدها را نیز مجبور به پرداخت هستید
دانشجویان پیام نور می توانند در حذف و اضافه نیز انتخاب واحد کنند

 

 


درس آشنایی با دفاع مقدس ، کارآفرینی ، حفظ محیط زیست
دقت کنید درس آشنایی با دفاع مقدس و کارآفرینی ، حفظ محیط زیست جز دروس عمومی نیست و این درس جز دروس اختیاری غیر الزامی می باشد
و نیازی به پاس کردن این دروس نیست


پیغام وضعیت مهمان شما نا مشخص است
برای رفع این مشکل شما دو راه دارید یا به مبدا مراجعه کنید و مهمان شما را لغو کنند یا اینکه به مقصد مراجعه کنید و به بخواهید وضعیت مهمان شما را در سیستم گلستان مشخص کنند یا تایید کنند یا رد کنند تا شما بتوانید انتخاب واحد کنید
دانشجویان پیام نور توجه داشته باشند در صورت مهمان شدند شهریه آنها افزایش پیدا خواهد کرد (این مطلب را بخوانید : قانون افزایش شهریه دانشجویان مهمان)


نحوه برطرف کردن اخطار سر ترم شما ایجاد نشده است در سیستم گلستان پیام نور
در صورتی که با پیغام سر ترم شما ایجاد نشده است مواجه شدید متاسفانه راه حلی به جز مراجعه و یا تماس با کارشناس رشته وجود ندارد ! باید به دانشگاه خود مراجعه کنید و از کارشناس رشته بخواهید تا برای شما سرترم ایجاد کنند

 


انتخاب ۲ درس که امتحان آنها در یک روز و یک ساعت برگزار می شود
این امکان در حال حاضر فقط برای دانشجویان ترم آخر وجود دارد که این دسته از دانشجویان باید حتما به کارشناس رشته خود مراجعه کنید تا این امکان را داشته باشند
سایر دانشجویان اگر کارشناس رشته آنها اجازه دهد می توانند از این امکان استفاده کنند


نداشتن منو ثبت نام در سیستم گلستان دانشگاه پیام نور
این حالت در زمان انتخاب واحد پیام نور برای دانشجویانی که بدهی شهریه دارند بوجود می آید پس برای رفع آن نسبت به پرداخت بدهی شهریه خود اقدام کنید
کاملترین راهنمای پرداخت شهریه پیام نور کلیک کنید

 


اخطار کنترل شماره ۳۴
برای برطرف کردن اخطار کنترل شماره ۳۴ در سیستم گلستان پیام نور به کارشناس رشته خود مراجعه کنید

 


اخطار : تعداد واحد اخذ شده شما از دروس تخصصی (.. واحد) بیش از حداکثر تعداد تعریف شده برای فارغ التحصیلی (… واحد) است

 

برای رفع این خطا باید به کارشناس رشته مراجعه کنید

 

 


اخطار سر ترم شما ایجاد نشده است:
این اخطار بدلایل مختلفی ممکن است رخ بدهد مثلا ترم قبل انتخاب واحد نکرده باشید ، یا اینکه مدارک ثبت نام را تحویل نداده باشید یا اینکه سنوات مجاز تحصیلی شما به پایان رسیده باشد
در هر صورت برای رفع این مشکل راهی بجز مراجعه به کارشناس رشته ندارید

 


تکمیل و تایید اطلاعات دانشجو در سیستم گلستان
این مرحله الزامی نیست فقط در صورت اخطار دادن سیستم انجام دهید
خوب دقیقا مشخص نیست این موضوع برای شما اتفاق بی افتد یا نه به چه علتی !! ولی به هر دلیلی اگر  از دانشجویان ورودی قدیم و جدید خواسته شده اطلاعات شخصی خود در سیستم گلستان را تکمیل و یا تایید کنند
برای انجام این کار از مسیر روبرو را در سیستم گلستان دنبال کنید منو آموزش->دانشجو->مشخصات دانشجو->تکمیل و تایید اطلاع شخصی دانشجو
در این صفحه دو جدول برای شما ظاهر میشود که شما باید اطلاعاتی که در سمت چپ اگر اشتباه است در سمت راست صحیح آن را وارد کنید و اگر نیازی هم نیازی به تغییر نیست کافیست گزینه صحت اطلاعات فوق را در پایین صفحه از خیر به بله تغییر داده و اعمال تغییرات را بزنید
نکته : اگر نوشته شده اطلاعات فوق در انتظار تایید مدیریت باید به کارشناس رشته خود مراجعه کنید

 


حفظ جزء سی قرآن کریم :
این درس جز واحدها محسوب نمی شود اجباری هم به اخذ آن نیست این درس فقط تاثیر مثبت در معدل کل دارد

 

لیست رشته های بدون آزمون

آغاز ثبت نام بدون کنکور پیام نور پذیرش مهر ۱۴۰۱

ثبت نام رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه پیام نور و سایر موسسات آموزش عالی پذیرش مهر 1401 آغاز شد

 

به گزارش آرمان آرا ثبت نام و انتخاب رشته برای مرحله پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی در نوبت مهر ماه سال 1401 دانشگاه ها ، دانشگاه پیام نور و سایر مؤسسات آموزش عالی از 18 مرداد آغاز و تا 24 مرداد ادامه خواهد داشت

متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته 1401 با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org نسبت به انتخاب کدرشته های مورد علاقه اقدام کنند.

دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی مهر 1401 کلیک کنید

خرید کارت اعتباری بدون کنکور کارشناسی مهر 1401 کلیک کنید

برای ثبت نام بدون کنکور کارشناسی مهر 1401 کلیک کنید

هزینه ثبت نام

هزینه کارت اعتباری ثبت‌نام و انتخاب رشته به مبلغ 76۰ هزار ریال (76 هزار تومان) است که باید با استفاده از کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب از سامانه خرید کارت اعتباری سازمان سنجش خریداری شود.

چه کسانی می توانند ثبت نام کنند
علاقه مندان به حضور در دانشگاه پیام نور می بایست دارای یکی از مدارک زیر باشند
۱-داشتن دیپلم ۴ ساله
۲-داشتن پیش دانشگاهی
۳- داشتن مدرک کاردانی (فوق دیپلم)
4- داشتن دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6

اخذ دیپلم نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور 1401 ، دارا بودن مدرک پیش‌دانشگاهی و یا اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور 1401 و یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای برای متقاضیان الزامی است.

دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی هستند حق ثبت نام و شرکت در این مرحله را ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته بعنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.

نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس سوابق تحصیل (معدل کتبی دیپلم)، صورت خواهد گرفت؛ لذا متقاضیان (دیپلمه های نظام آموزشی ۳-۳-۶ ، نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی، نظام قدیم چهارساله دبیرستان و همچنین دیپلمه های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی هستند) باید معدل کل و یا معدل کتبی خود را بصورت صحیح در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج کنند.

متقاضیان توجه داشته باشند در صورت مغایرت معدل کل و یا معدل کتبی واقعی با معدل کل و یا معدل کتبی اعلام شده در تقاضانامه ثبت نامی، از ثبت نام پذیرفته شدگان ممانعت بعمل آمده و قبولی آنها لغو می شود.

تذکر: متقاضیان دیپلم فنی و حرفه ای و یا کاردانش نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ و دیپلمه های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی هستند و فاقد معدل کتبی دیپلم هستند، باید معدل کل دیپلم متوسطه خود را عیناً در تقاضانامه اینترنتی ثبت نام درج کنند.

تغییر محل آزمون پیام نور

تغییر محل آزمون پیام نور چیست ؟ / آموزش تصویری ثبت درخواست

تغییر محل آزمون پیام نور در سیستم گلستان انجام میشود با استفاده از این آموزش به راحتی آن را انجام دهید

 

 

 

به گزارش آرمان آرا تغییر محل آزمون در پیام نور  امکانی است که به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشگاه فرصت می دهد امتحانات پایان ترم خود را در هر شهری از ایران که باشند برگزار کنند

دانشجویان پیام نور برای ثبت درخواست باید از طریق سیستم گلستان اقدام کنند

این امکان فقط و فقط در تاریخ از پیش تعیین شده امکان پذیر است و معمولا احتمال تمدید تاریخ ها نیز بسیار بسیار کم است

شرط داشتن امکان تغییر محل آزمون برای دانشجویان پرداخت کامل بدهی شهریه در سیستم گلستان می باشد یعنی در تاریخ تعیین شده شما زمانی می توانید در سیستم گلستان درخواست خود را ثبت کنید که بدهی شهریه شما در فرم واریز شهریه سیستم گلستان صفر شده باشد

اجباری برای تعیین محل آزمون وجود ندارد و در صورت عدم تعیین محل آزمون در سیستم گلستان ، امتحانات دانشجو در همان مرکز خود برگزار می شوند

در تعیین محل آزمون استاد تغییری نمی کند و فقط محل امتحان تغییر می کند. این امکان برای دروس عملی وجود ندارد امتحان دروس عملی در همان محل تعیین شده توسط استاد (دانشگاه خودتان) می باشد

مهم نیست آن شهری که دانشجو انتخاب می کند رشته یا مقطع شما را دارد یا ندارد یا رشته شما را دارد یا ندارد فقط تنها چیزی که مهم است داشتن دانشگاه پیام نور در آن شهر است.

نکته مهم : پس از ثبت درخواست ، توجه داشته باشید در گزارش 428 می توانید محل آزمون خود را مشاهده کنید

شهریه تغییر محل آزمون در حال حاضر 87 هزار تومان در این نیمسال تعیین شده است که پس از پایان مهلت این امکان در سیستم گلستان برای دانشجویانی که درخواست ثبت کرده اند اعمال میشود

 

کدام شهر یا مراکز را می توانند انتخاب کنند
کلیه شهرها یا مراکزی که دانشگاه پیام نور داشته باشد فرقی نمی کند رشته شما را داشته باشد یا نداشته باشد مهم فقط وجود دانشگاه پیام نور است
مثلا دانشجوی ارشد هستید و دانشگاه پیام نور شهری که می خواهید انتخاب کنید رشته ارشد شما یا کلا ارشد ندارد را هم می توانید انتخاب کنید

نکته مهم برای انتخاب شهر تهران :
برای انتخاب شهر تهران محدویتی مرتبط بودن رشته با دانشکده وجود دارد

شما فقط مجاز هستید برای شهر تهران مرکزی را انتخاب کنید که دانشکده یا رشته شما را داشته باشد
پیام نور تهران شمال : دانشجویانی که رشته های فنی و مهندسی هستند
پیام نور تهران شرق : دانشجویانی که رشته های علوم پایه ، کشاورزی ، هنر و معماری هستند
پیام نور تهران غرب : دانشجویانی که رشته های مدیریت و حسابداری ، اقتصاد ، علوم سیاسی ، علوم اجتماعی  و جامعه شناسی هستند
پیام نور تهران جنوب : دانشجویانی که رشته های علوم انسانی شامل علوم تربیتی حقوق ، روانشناسی ، الهیات ، زبان و ادبیات ، جرافیا و تربیت بدنی هستند
(دانشجویان پیام نور تهران و سایر شهرها برای انتخاب سایر شهر های ایران منعی ندارند فقط داشتن پیام نور در ان شهر مهم است حتی اگر ارشد ندارد یا رشته شما را ندارد)

 

تغییر محل آزمون پیام نور

 

 

 

 

 

تقویم آموزشی 1401-1402 پیام نور

تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ / تاریخ ثبت نام ، انتخاب واحد ، تغییر رشته و مهمان

تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 1402-1401 منتشر شد. انتخاب واحد ترم اول از 18 مرداد 1401 برای ورودی های قدیم آغاز می شود

 

به گزارش آرمان آرا تقویم آموزشی پیام نور برای سال تحصیلی 1402-1401 اعلام شد. در تقویم آموزشی تمام زمان بندی و برنامه ریزی های آموزشی دانشگاه پیام نور اعلام میشود.
مواردی مانند زمان ثبت نام و انتخاب واحد ، تاریخ مهمان شدن ، تاریخ امتحانات پیام نور و موارد دیگری که در یک سال تحصیلی برای آن زمان های مشخصی را اعلام می کنند.

نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401
بر همین اساس در تقویم آموزشی پیام نور در سال تحصیلی 1402-1401 آمده است که ثبت نام و انتخاب واحد ترم پاییز 1401 پیام نور برای ورودی های قدیم از 18 مرداد 1401 آغاز خواهد شد

نکته مهم : ثبت نام و انتخاب واحد برای ورودی های جدید پذیرش مهر 1401 پیام نور پس از اعلام نتایج پذیرفته شدگان با کنکور و بدون کنکور به صورت اینترنتی انجام خواهد شد

زمان ثبت درخواست مهمان و انتقال برای نیمسال اول 1401 پیام نور از 8 مرداد تا 26 مرداد می باشد
شروع کلاس های سال تحصیلی جدید از 12 شهریور خواهد بود
همچنین زمان ثبت درخواست تغییر رشته پیام نور در سال تحصیلی 1402-1401 از 8 مرداد تا 6 شهریور 1401 می باشد

تاریخ حذف و اضافه ترم اول پیام نور از 7 مهر تا 20 مهر خواهد بود

زمان انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد در نیمسال اول از 12 شهریور تا 8 آذر 1401 تعیین شده است
تاریخ امتحانات ترم اول دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 1402-1401 از 19 آذر تا 20 دی 1401 می باشد
آخرین مهلت برای ثبت نمره میان ترم در این نیمسال تا 21 آذر اعلام شده است

نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

در تقویم آموزشی سال تحصیلی 1402-1401 پیام نور آمده است که ثبت نام و انتخاب واحد ترم دوم 1401 پیام نور برای ورودی های قدیم از 17 دی 1401 آغاز خواهد شد

زمان ثبت درخواست مهمان و انتقال برای نیمسال دوم پیام نور از 4 دی تا 26 دی 1401خواهد بود
شروع کلاس های نیمسال دوم پیام نور از 8 بهمن خواهد بود
همچنین زمان ثبت درخواست تغییر رشته پیام نور در سال تحصیلی 1402-1401 از 4 دی تا 26 دی 1401 می باشد

زمان انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد در نیمسال دوم از 21 دی 1401 تا 21 اردیبهشت 1402 تعیین شده است
تاریخ امتحانات ترم دوم دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 1402-1401 از 1 خرداد تا 31 خرداد ماه 1402 می باشد
آخرین مهلت برای ثبت نمره میان ترم در این نیمسال تا 31 خرداد 1402 اعلام شده است

تقویم آموزشی پیام نور

تقویم آموزشی 1401-1402 پیام نور

تقویم آموزشی 1401-1402 پیام نور

تقویم آموزشی 1401-1402 پیام نور

 

زمان اعلام نتایج فراگیر

زمان اعلام نتایج آزمون ارشد فراگیر پذیرش مهر ۱۴۰۱

آزمون کارشناسی ارشد فراگیر صبح امروز با حضور 120 هزار داوطلب در سراسر کشور برگزار شد

 

به گزارش آرمان آرا در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر ۱۲۰ هزار و ۱۰۷ داوطلب ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۷۹ هزار و ۵۴۲ نفر داوطلب تحصیل در دوره‌های فراگیر دانشگاه پیام نور و ۴۰ هزار و ۵۶۵ نفر داوطلب تحصیل در دوره‌های فراگیر دانشگاه آزاد اسلامی بودند

 

این آزمون در ۱۰۷ شهرستان در سراسر کشور در ۵ گروه امتحانی علوم انسانی با ۱۰۵ هزار و ۸۶۴ داوطلب، علوم پایه با ۳۱۶۰ داوطلب، فنی و مهندسی با ۸۶۲۰ داوطلب، کشاورزی و منابع طبیعی ۴۱۳ داوطلب و هنر با ۲۰۵۰ داوطلب به رقابت پرداختند

 

نتایح نهایی پذیرفته شدگان در نیمه اول شهریور 1401 از طریق سایت سازمان سنجش اعلام خواهد شد

 

 

معرفی به استاد پیام نور

تاریخ معرفی به استاد ترم تابستان ۱۴۰۱ پیام نور

مهلت ثبت درخواست معرفی به استاد ترم تابستان 1401 دانشگاه پیام نور از فردا چهارشنبه آغاز می شود

 

به گزارش آرمان آرا براساس آنچه که در تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور آمده است مهلت ثبت درخواست معرفی به استاد ترم تابستان 1401 از فردا چهارشنبه 15 تیر آغاز می شود

معرفی به استاد ترم تابستان پیام نور از 15 تیر آغاز و تا 11 مرداد ادامه خواهد داشت

بنابراین فقط تا تاریخ اعلام شده امکان ثبت نمره وجود دارد و بعد از آن سیستم گلستان تا مهلت بعدی بسته خواهد شد

برای انتخاب و ثبت درخواست معرفی به استاد باید در سیستم گلستان از قسمت پیشخوان خدمت درخواست خود را ثبت کنید
فراموش نکنید موضوع را از طریق دانشگاه خود نیز حتما پیگیری کنید

همه آنچه که باید از معرفی به استاد بدانید کلیک کنید

آموزش تصویری نحوه ثبت معرفی به استاد پیام نور در سیستم گلستان کلیک کنید

 

 

میان ترم پیام نور

مهلت ثبت نمره میان ترم پیام نور تمدید شد

دانشگاه پیام نور مهلت ثبت نمره میان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 را تمدید کرد

 

به گزارش آرمان آرا براساس آنچه که دانشگاه پیام نور اعلام کرده است مهلت ثبت نمره میان ترم در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 را برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد تا روز پنج شنبه 16 تیرماه تمدید شده است

و پس از آن دیگر امکان ثبت نمره میان ترم به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت

بنابراین مراکز ، واحد ها و اساتید دانشگاه پیام نور فقط تا تاریخ اعلام شده فرصت خواهند داشت نمرات میان ترم نیمسال اول دانشجویان را در سیستم گلستان پیام نور وارد و ثبت نمایند
لازم به ذکر است بعد از تاریخ اعلام شده امکان ثبت نمره میان ترم در سیستم گلستان دیگر فراهم نخواهد شد.
به کلیه دانشجویان پیام نور توصیه می کنیم در صورتی که نمره میان ترم آنها در سیستم ثبت نشده است پیگیری لازم را در این زمینه خودشان انجام دهند!

(دسترسی سریع به سیستم گلستان کلیک کنید) سرور اصلی
(دسترسی سریع به سیستم گلستان کلیک کنید) سرور کمکی

+  آموزش تصویری نحوه مشاهده نمرات میان ترم و پایان ترم پیام نور کلیک کنید

+ نحوه محاسبه نمره امتحان در پیام نور با میان ترم و بدون میان ترم کلیک کنید

 

مهمان ترم تابستان پیام نور

آغاز مهلت ثبت درخواست مهمان ترم تابستان پیام نور

مهلت ثبت درخواست مهمان ترم تابستان 1401 دانشگاه پیام نور از امروز در سیستم گلستان آغاز شد

 

به گزارش آرمان آرا مهلت ثبت درخواست مهمان موقت در ترم تابستان 1401 دانشگاه پیام نور از امروز 12 تیر در سیستم گلستان آغاز شد

براساس آنچه که در تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه پیام نور آمده است (تقویم آموزشی اینجا) مهلت ثبت در خواست مهمان موقت در ترم تابسان 1401 از امروز 12 تیرماه آغاز و تا 15 تیرماه 1401 ادامه خواهد داشت

این مهلت برای دانشجویان سایر دانشگاه ها که می خواهند ترم تابستان در پیام نور باشند تا 20 تیر تعیین شده است

نکته بسیار مهم : باتوجه به غیرحضوری شدن کلاس های ترم تابستان پیام نور نیازی به درخواست مهمان نیست و فقط در صورتی برای کلاس های عملی مجبور به درخواست مهمان هستید اقدام کنید (توضیحات بیشتر کلاسها اینجا )
توجه داشته باشید برای درخواست مهمان حتما رشته شما باید در دانشگاه مقصد وجود داشته باشد

نحوه درخواست مهمان موقت :
مهمان موقت به این معنی است که دانشجو فقط برای همین ترم پیش رو درخواست می کند که در دانشگاه دیگری مهمان شود
برای ارائه درخواست مهمان موقت (مهمان برای یک ترم) به صورت غیر حضوری و در سیستم گلستان پیام نور باید درخواست بدهید

در روش غیر حضوری با مراجعه به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnunews.com و بعد از ورود به سیستم گلستان از مسیر :
آموزش ->دانشجو->درخواست ها->تقاضای انتقال و مهمان->تقاضای انتقال به صورت مهمان در واحدها و مراکز داخلی
نسبت به ثبت در خواست خود اقدام کنید
نکته 1 : دقت کنید گزینه ترم درخواست در سیستم گلستان حتما بر روی 4003 (ترم تابستان سال تحصیلی 1401-1400) تنظیم شده باشد
آموزش تصویری نحوه درخواست مهمان در سیستم گلستان پیام نور کلیک کنید

قبل از درخواست مهمان بخوانید :
شهریه دانشجویان مهمان به شرح زیر افزایش پیدا می کند

۱- شهریه متغیر متقاضیان مهمان موقت یا مهمان دائم به مراکز چهارگانه شهر تهران (پیام نور تهران شمال ، پیام نور تهران جنوب ، پیام نور تهران شرق ، پیام نور تهران غرب ) با ضریب ۱٫۳ محاسبه و اخذ می گردد.

۲- شهریه متغیر متقاضیان مهمان موقت یا مهمان دائم به مراکز استانها و شهرهای لواسان، دماوند، پردیس، ورامین، پاکدشت و ری با ضریب ۱٫۲ محاسبه و اخذ می گردد.

۳- شهریه متغیر متقاضیان مهمان موقت یا مهمان دائم از مراکز با نواحی پایین تر به بالاتر به غیر از شهرهای مذکور بند ۱ و ۲، بدون ضریب محاسبه و اخذ می گردد.

اخطار : اگر درخواست مهمان در سیستم گلستان استفاده کنید توجه داشته باشید تا زمانی که درخواست مهمانی شما توسط مبدا (دانشگاه خودتان) و مقصد (دانشگاه مهمان) بررسی نشود امکان انتخاب واحد برای ترم مهر را نخواهید داشت به همین علت پس از ثبت درخواست مهمان در سیستم گلستان ابتدا از مبدا بخواهید در سیستم درخواست شما را بررسی کند و اگر موافقت شد از مقصد بخواهید درخواست مهمان شما را بررسی کند

نکته 1 :
در صورتی که در بازه زمانی مشخص شده از درخواست خود منصرف شدید می توانید با مراجعه به سیستم گلستان در همان قسمت ثبت درخواست اقدام به حذف مهمان خود کنید این امکان فقط تا زمانی که مقصد موافقت را اعلام نکرده باشد وجود دارد

نکته 2 :
دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانند از امکان مهمان شدن استفاده کنند به شرط آنکه مرکز مقصد رشته آنها را در همان مقطع داشته باشد

 

ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان پیام نور

تاریخ ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان ۱۴۰۱ دانشگاه پیام نور

ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه پیام نور از 15 تیر آغاز می شود

 

به گزارش آرمان آرا براساس آنچه که دانشگاه پیام نور اعلام کرده است ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان 1401 این دانشگاه از تاریخ 15 تیر آغاز و تا 25 تیر ادامه خواهد داشت

دانشجویان پیام نور همانند نیمسال های قبل باید با مراجعه به سیستم گلستان پیام نور reg.pnunews.com به آدرس نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد خود اقدام کنند

کلیه کلاس های ترم تابستان به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار خواهد شد اما امتحانات پایان ترم به صورت حضوری برگزار میشود

سقف مجاز انتخاب واحد ترم تابستان پیام نور مطابق با آیین نامه جدید از این نیمسال 9 واحد است
نکته : اجباری به انتخاب واحد نیست و دانشجو می تواند انتخاب واحد نکند و یا اینکه 1 تا 9 واحد انتخاب کند

زمان تشکیل کلاس
کلیه دروس ارائه شده در ترم تابستان بجز تربیتی بدنی به صورت مجازی و دارای نمره میان ترم می باشند .

زمان بندی کلاسهای ترم تابستان از 24 تیر تا 24 مرداد می باشد

شهریه ثابت تابستان نصف می باشد ولی شهریه متغیر به صورت کامل گرفته می شود
برای اطلاع از نحوه تشکیل کلاس های تربیت بدنی باید از مرکز خود سوال کنید در هر دانشگاه و مرکز پیام نور این موضوع ممکن است متفاوت باشد

مهلت ثبت درخواست مهمان

مهلت ثبت درخواست مهمان ترم تابستان پیام نور از 12 تیر تا 15 تیر 1401 تعیین شده است این مهلت برای دانشجویان سایر دانشگاه ها که می خواهند ترم تابستان در پیام نور باشند تا 20 تیر تعیین شده است

زمان امتحانات ترم تابستان 1401 پیام نور
امتحانات ترم تابستان 1401 دانشگاه پیام نور از 26 مرداد آغاز و تا 1 شهریور 1401 اعلام شده است که به صورت حضوری برگزار می شود

انتخاب واحد دانشجویان سایر دانشگاه ها
امکان انتخاب واحد دانشجویان سایر دانشگاه ها همانند سالهای گذشته در دانشگاه پیام نور برای ترم تابستان 1401 وجود دارد
این دسته از دانشجویان برای انتخاب واحد ترم تابستان در دانشگاه پیام نور ابتدا باید نامه درخواست مهمان ترم تابستان خود را حداکثر تا 20 تیر از دانشگاه مبدا به دانشگاه پیام نور ارائه دهند

کارت ورود به جلسه دانشگاه پیام نور

کات ورود به جلسه امتحانات پیام نور منتشر شد

کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 1401-1400 دانشگاه پیام نور از امروز در سیستم گلستان فعال و قابل دریافت شد

 

به گزارش آرمان آرا امتحانات پیام نور از روز 1 خرداد به صورت حضوری در کلیه مراکز و واحدهای این دانشگاه آغاز می شود
کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور یا همان گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان که به عنوان مجوز حضور در جلسه امتحانات پایان ترم معرفی شده ،دسترسی به آن از طریق سیستم گلستان پیام نور در ایام امتحانات فعال می شود.
دانشجویان پیام نور می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnunews.com و از مسیر آموزش–>گزارش های آموزشی->دانشجو -> اطلاعات ثبت نام و امتحان -> “۴۲۸-برنامه امتحان پایان ترم دانشجو”  و زدن گزینه مشاهده گزارش کارت ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنند.
برای اینکه بتوانید کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنید باید شهریه را پرداخت کرده باشید.
همچنین محل آزمون انتخابی دانشجویان کارشناسی ارشد در گزارش 428 نمایش داده می شود. (در حال حاضر ترم تابستان تغییر محل آزمون ندارد)
لازم به ذکر است نحوه الکترونیکی یا کاغذی بودن امتحانات نیز در کارت ورود به جلسه امتحان مشخص شده است
(دسترسی سریع به سیستم گلستان کلیک کنید) لینک سرور اصلی
دسترسی سریع سیستم گلستان با کلیه مرورگرها و حتی گوشی موبایل قابل باز کردن است
(دسترسی سریع به سیستم گلستان کلیک کنید) سرور کمکی
با کلیه مرورگرها و حتی گوشی موبایل

 

 

آموزش تصوری دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور