حمایت از هوش مصنوعی نه فقط وظیفه دولت بلکه از اولویت‌های حاکمیت است