پیشرفت ۷۰ درصدی طرح آبرسانی به دهدز و ۴۰ روستای آن؛ نیاز به اعتبارات برای تکمیل