آتش به جان زاگرس؛ اعزام ۲ بالگرد از ایلام و تهران به خائیز