ادامه آتش سوزی در کوه‌های خائیز؛ بالگرد آبپاش به بهبهان اعزام شد