۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی موزه باستان شناسی مسجد سلیمان