قرارگاه رمضان در حد یک لشکر نقشی اثرگذار داشته است